Matica slovenská je historicky osvedčená, národná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Pri plnení svojho poslania sa riadi najmä zákonom č. 68/1997 Z.z.  o Matici slovenskej v znení neskorších zmien a doplnkov.

V súlade so svojim poslaním  Matica slovenská ako  národná kultúrna ustanovizeň pôsobí ako nadstranícka, nadkonfesijná, nadrezortná nezávislá inštitúcia vo všetkých svojich štruktúrach a umožňuje vo svojich radoch  združovanie všetkých občanov Slovenskej republiky, Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ďalších záujemcov rešpektujúcich poslanie Matice slovenskej v národnom, duchovnom, kultúrnom, spoločenskom a verejnom  živote Slovenskej republiky.

Postavenie Matice slovenskej je nezastupiteľné, jedinečné a nenahraditeľné. Na národno-demokratických princípoch rozvíja  a upevňuje  štátny a národný život i národné povedomie. Kultivuje lásku k vlasti, pestuje mravnosť, zabezpečuje ochranu národného kultúrneho dedičstva a podporuje  tvorbu hodnôt v rozvoji vedy, kultúry, školstva, spoločenského i verejného života.

Matica slovenská prehlbuje vzťah k vlasti predkov, upevňuje národnú hrdosť a vlastenectvo, vzťah k slovenskej štátnosti, vedie  svojich členov k úcte k tradíciám iných národov a národností a všetkým svojím konaním prispieva do súčasnosti spoločenstva  európskych a svetových  národov.

 

§ 1
NÁZOV  A SÍDLO

(1) Názov: Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica ( ďalej len „ MO MS Banská Bystrica“ ).

(2)  Sídlo:  Matičný dom, 974 01 Banská Bystrica, Dolná č. 52.

 

§ 2
POSTAVENIE  A  PREDMET  ČINNOSTI

(1) MO MS Banská Bystrica bol obnovený na svojom valnom zhromaždení dňa 30.03.1990 v súlade so zákonom SNR č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa Rozhodnutia MsNV Banská Bystrica č. 2511/Vn-1990 z 12.04.1990.

(2)  MO MS Banská Bystrica je podľa § 4 ods. (2) platného zákona o Matici slovenskej právnickou osobou zabezpečujúcou základné poslanie Matice slovenskej, ktorého pôsobnosť  upravujú vcelku tieto Stanovy v preambule a v ďalších zámeroch činnosti:

a)  chrániť a rozvíjať národné vedomie a národnú hrdosť Slovákov,

b)  spájať tvorcov a príjemcov národnej kultúry,

c)  pomáhať rozvoju vzdelanosti, kultúrnemu a mravnému povzneseniu svojich členov i ostatnej verejnosti,

d) rozvíjať národný život a zjednocovať Slovákov doma i v zahraničí, bdieť nad uplatňovaním záujmov a práv slovenského národa,

e) vytvárať podmienky pre zabezpečovanie slovenskej štátnosti,

f) pomáhať pri ochrane národného kultúrneho dedičstva, hodnôt hmotnej a nehmotnej národnej kultúry, prírody a krás slovenskej krajiny,

g) prispievať ku vzájomnému poznávaniu  a zbližovaniu národov a národností doma i vo svete,

h) šíriť ideály humanizmu a demokracie a podieľať sa na upevňovaní úcty  a dôstojnosti človeka v spoločnosti,

i) rozširovať a budovať členskú základňu a vytvárať podmienky pre jej aktívnu a účelovú činnosť,

j) rozvíjať kultúrnu, osvetovú, organizačnú, záujmovú, športovú a inú činnosť,

k) organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, a tak sa zúčastňovať na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry,

l) vytvárať, odborne viesť, morálne a hmotne podporovať jednotlivcov i kolektívy v ich kultúrnej práci,

m) starať sa o zvyšovanie kultúry používania slovenského jazyka a jeho ochranu,

n) sledovať a chrániť postavenie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach  Slovenskej republiky,

o) pomáhať Slovákom žijúcim za hranicami Slovenskej republiky a rozvíjať styky s ich kultúrnymi a vedeckými inštitúciami a spolkami,

p) starať sa o ochranu pamätných miest a objektov národnej kultúry, pomáhať zbierať, ochraňovať, šíriť a popularizovať hodnoty tradičnej ľudovej kultúry a celej kultúrnej tvorby,

q) pomáhať pri zbere dokumentov tvoriacich históriu Matice slovenskej a dokumentov o činnosti MO MS Banská Bystrica,

r) rozvíjať v rámci svojho pôsobenia edičnú činnosť a spolupracovať s hromadnými oznamovacími prostriedkami, kultúrnymi a vedeckými inštitúciami a spolkami,

s) vytvárať iniciatívne a expertné skupiny na riešenie všetkých činností MO MS Banská Bystrica,

t) vykonávať vlastnú hospodársku činnosť doma i v zahraničí, zakladať nadácie a iné združenia na podporu vlastných cieľov,

u) spolupracovať pri napĺňaní svojej činnosti so všetkými ustanovizňami a spoločnými pracoviskami Matice slovenskej,

v) spolupracovať pri napĺňaní svojej činnosti s organizáciami v oblasti vedy, kultúry, školstva, ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

 

§ 3
ORGANIZÁCIA MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) MO MS Banská Bystrica je založený na území Mesta Banská Bystrica v prípade záujmu najmenej 7 záujemcov o členstvo. Podmienky jeho založenia sú obsiahnuté v Hlave V. bodu 2. platných Stanov Matice slovenskej.

(2) Orgánmi MO MS Banská Bystrica sú:

a) valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica,

b) výbor MO MS Banská Bystrica,

c)  predseda MO MS Banská Bystrica,

d)  dozorný výbor MO MS Banská Bystrica.

(3) MO MS Banská Bystrica si môže, vychádzajúc z miestnych podmienok, zriadiť v rámci svojej vnútornej organizácie profesijné sekcie, kluby a iné záujmové organizačné zložky.

(4) MO MS Banská Bystrica v rámci svojich možností, ako samostatná právnická osoba, si môže zriadiť aj svoje stále pracoviská a zariadenia.

(5) MO MS Banská Bystrica má právo navrhnúť svojho zástupcu do okresnej rady MS.

 

§ 4
ČLENSTVO V MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Členstvo v MO MS Banská Bystrica môže byť individuálne – riadne,  čestné a kolektívne.

(2) Individuálnym členom MO MS Banská Bystrica sa stáva fyzická osoba na základe podanej prihlášky. Členstvo schvaľuje výbor MO MS Banská Bystrica. Prijatý člen dostane osobnú legitimáciu. V ostatnom platia ustanovenia Hlavy III. bodu 5. platných Stanov Matice slovenskej.

(3) Kolektívnym členom MO MS Banská Bystrica  sa stáva právnická osoba alebo iné zoskupenie na základe prihlášky a následne uzavretej osobitnej zmluvy, ktorá obsahuje podmienky kolektívneho členstva. Členstvo schvaľuje výbor MO MS Banská Bystrica. Z kolektívneho členstva nevyplýva individuálne členstvo v MO MS Banská Bystrica.

(4) Čestným členom MO MS Banská Bystrica môže byť významná domáca alebo zahraničná osobnosť. O jeho udelení rozhoduje valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica. Dokladom o udelení čestného členstva je diplom.

(5) Členstvo v MO MS Banská Bystrica zaniká:

a) vystúpením,

b) úmrtím,

c) zrušením členstva pre porušenie Stanov Matice slovenskej alebo Stanov MO MS Banská Bystrica,

d) zánikom MO MS Banská Bystrica,

e) u kolektívneho člena jeho zánikom alebo slobodným rozhodnutím zrušiť kolektívne členstvo v MO MS Banská Bystrica.

(6) Členstvo v Matici slovenskej sa pozastavuje v prípade nezaplatenia členského príspevku viac než dva roky, a to až do lehoty úhrady.

(7) O zrušení členstva v MO MS Banská Bystrica rozhoduje výbor MO MS Banská Bystrica dvojtretinovou väčšinou všetkých členov, výročné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica alebo snem MS. Proti rozhodnutiu o zrušení členstva sa môže člen odvolať v prvom stupni na dozorný výbor MO MS Banská Bystrica a v druhom stupni na dozorný výbor Matice slovenskej v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia.

 

§ 5
PRÁVA  A POVINNOSTI  ČLENOV  MO MS BANSKÁ BYSTRICA

(1) Člen MO MS Banská Bystrica má právo:

a) zúčastňovať sa na zhromaždeniach a podujatiach MO MS Banská Bystrica,

b) voliť po dovŕšení 15 rokov a byť volený po dovŕšení 18 rokov do orgánov MO MS Banská Bystrica,

c) rozvíjať tvorivú činnosť v rámci programu MO MS Banská Bystrica,

d) vyjadrovať sa slobodne ku všetkým otázkam života a činnosti MO MS Banská Bystrica, podávať návrhy, podnety, žiadosti a sťažnosti orgánom MO MS Banská Bystrica,

e) prednostne využívať zariadenia a vzdelávacie prostriedky MO MS Banská Bystrica,

f) mať podiel na aktivitách a členských výhodách stanovených po schválení v orgánoch  MO MS Banská Bystrica,

g) zrušiť svoje členstvo v MO MS Banská Bystrica,

h) požiadať dozorný výbor Matice slovenskej o vyslanie svojho zástupcu na voľby predsedu MO MS Banská Bystrica a výboru MO MS Banská Bystrica.

(2) Člen MO MS Banská Bystrica je povinný:

a) dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov MO MS Banská Bystrica,

b) uskutočňovať program MO MS Banská Bystrica , a tak prispievať k napĺňaniu poslania Matice slovenskej vo verejnosti,

c) obhajovať matičné a národné záujmy,

d) platiť každoročný členský príspevok vo výške a v termíne, ktoré určí valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica,

e) podporovať činnosť MO MS Banská Bystrica, získavať členov a priateľov a zastávať záujmy MO MS Banská Bystrica,

f) spĺňať konkrétne úlohy, ku ktorým sa na základe dobrovoľnosti zaviazal.

(3) Čestní členovia majú právo osobne sa zúčastňovať na činnosti MO MS Banská Bystrica. Nie sú povinní platiť členské príspevky.

(4) Členovia MO MS Banská Bystrica s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky vykonávajú svoje práva a povinnosti v súlade so Stanovami Matice slovenskej.

 

§ 6
VALNÉ  ZHROMAŽDENIE  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica je najvyšším orgánom miestneho odboru.

(2) Valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica zvoláva výbor MO MS Banská Bystrica raz za štyri roky. Na žiadosť najmenej jednej tretiny členov je výbor MO MS Banská Bystrica povinný zvolať do troch mesiacov mimoriadne valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica.

(3) Na valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica sa pozývajú všetci registrovaní členovia MO MS Banská Bystrica, ďalej čestní členovia MO MS Banská Bystrica, zástupcovia kolektívnych členov MO MS Banská Bystrica, zástupcovia Matice slovenskej a hostia podľa kľúča schváleného výborom MO MS Banská Bystrica.

(4) Valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica sa môže právoplatne uznášať:

a) ak bolo jeho zvolanie oznámené aspoň 14 dní vopred všetkým registrovaným členom MO MS Banská Bystrica,

b) ak je navrhovanému uzneseniu daný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov MO MS Banská Bystrica.

(5) Valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica riadi predseda MO MS Banská Bystrica v súčinnosti s pracovným predsedníctvom podľa schváleného rokovacieho poriadku.

(6) O uskutočnení valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa zasiela Členskému ústrediu Matice slovenskej.

(7) Do pôsobnosti valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica patrí najmä:

a) voliť v priamych a tajných voľbách predsedu MO MS Banská Bystrica, členov výboru MO MS Banská Bystrica, predsedu dozorného výboru MO MS Banská Bystrica, členov dozorného výboru MO MS Banská Bystrica a náhradníkov do týchto orgánov,

b) schvaľovať, doplňovať a meniť Stanovy MO MS Banská Bystrica,

c) schvaľovať program činnosti MO MS Banská Bystrica,

d) schvaľovať správy o činnosti a hospodárení MO MS Banská Bystrica,

e) prerokúvať zásadné otázky zamerania a činnosti MO MS Banská Bystrica,

f) rozhodovať o návrhoch výboru MO MS Banská Bystrica a odvolaniach proti rozhodnutiam výboru MO MS Banská Bystrica s výnimkou veci upravenej v § 4 ods. 7 týchto Stanov MO MS Banská Bystrica,

g) schvaľovať vyhlásenia, výzvy a rezolúcie MO MS Banská Bystrica,

h) vyhlásiť čestných členov MO MS Banská Bystrica,

i) prerokúvať zásady a návrhy rozpočtu MO MS Banská Bystrica a schvaľovať rozhodnutia o používaní prostriedkov MO MS Banská Bystrica,

j) zriaďovať profesijné sekcie, kluby a iné záujmové organizácie MO MS Banská Bystrica,

k) delegovať zástupcov MO MS Banská Bystrica na rokovania vrcholných orgánov Matice slovenskej, napríklad valného zhromaždenia Matice slovenskej, pokiaľ táto právomoc nie je valným zhromaždením MO MS Banská Bystrica prenesená na výbor MO MS Banská Bystrica,

l) rozhodovať o zániku MO MS Banská Bystrica a o likvidácii jeho majetku.

(8) Medzi konaním valných zhromaždení MO MS Banská Bystrica sa každý rok uskutočňujú riadne výročné zhromaždenia MO MS Banská Bystrica, ktoré hodnotia ročnú činnosť a hospodárenie a schvaľujú ročný plán činnosti a rozpočet MO MS Banská Bystrica.

 

§ 7
VÝBOR  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Výbor MO MS Banská Bystrica je najvyšším výkonným orgánom MO MS Banská Bystrica. Funkčné obdobie výboru MO MS Banská Bystrica je štvorročné.

(2) Výbor MO MS Banská Bystrica má 15 členov a 5 náhradníkov volených valným zhromaždením MO MS Banská Bystrica.

(3) Výbor MO MS Banská Bystrica zvoláva predseda MO MS Banská Bystrica pravidelne jeden raz mesačne alebo častejšie, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov výboru MO MS Banská Bystrica.

(4) Na právoplatné uznesenie výboru MO MS Banská Bystrica je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny zo všetkých členov výboru MO MS Banská Bystrica a súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru MO MS Banská Bystrica.

(5) Do pôsobnosti výboru MO MS Banská Bystrica patrí najmä:

a) zvolávať  valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica, výročné zhromaždenia MO MS Banská Bystrica, navrhovať  rokovací a volebný poriadok valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica, pripravovať program rokovaní valného a výročných zhromaždení MO MS Banská Bystrica a zabezpečovať plnenie prijatých uznesení na týchto zhromaždeniach MO MS Banská Bystrica,

b) určovať volebný poriadok do orgánov MO MS Banská Bystrica, v súlade so Stanovami MO MS Banská Bystrica, vychádzajúc zo Stanov Matice slovenskej,

c) voliť podpredsedov výboru MO MS Banská Bystrica,

d) navrhovať delegátov MO MS Banská Bystrica do vrcholných orgánov Matice slovenskej a predložiť ich na schválenie valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica, pokiaľ túto právomoc navrhovania delegátov MO MS Banská Bystrica do vrcholných orgánov Matice slovenskej valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica na svojom zasadnutí neprenesie na výbor MO MS Banská Bystrica,

e) navrhovať valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica čestných členov MO MS Banská Bystrica,

f) sledovať činnosť a hospodárenie MO MS Banská Bystrica podľa schváleného programu MO MS Banská Bystrica, ročných plánov a rozpočtu,

g) rokovať a rozhodovať o návrhoch, žiadostiach a sťažnostiach členov MO MS Banská Bystrica,

h) zriaďovať pomocné, iniciatívne a koordinačné orgány MO MS Banská Bystrica,

i) rozvíjať spoluprácu s organizáciami Slovákov v zahraničí a aktívne podporovať činnosti, ktoré vedú k upevňovaniu tejto spolupráce,

j) v prípade úmrtia alebo odstúpenia členov výboru MO MS Banská Bystrica doplňovať výbor z radov zvolených náhradníkov v poradí podľa počtu získaných hlasov,

k) zastaviť výkon uznesenia valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica, sekcií a klubov MO MS Banská Bystrica, ak sú v rozpore so zákonom o Matici slovenskej, resp. so Stanovami Matice slovenskej a vážne poškodzujú jej záujmy. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na dozorný výbor Matice slovenskej. Odvolanie nemá odkladný účinok.

(6) O prijatých uzneseniach výboru MO MS Banská Bystrica sa vyhotovujú zápisnice, ktorých kópie dostávajú: predseda MO MS Banská Bystrica, predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica, pokladník MO MS Banská Bystrica, tajomník MO MS Banská Bystrica a Členské ústredie Matice slovenskej.

(7)  Na zasadnutiach výboru MO MS Banská Bystrica je spravidla prítomný  predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica a ním poverený člen dozorného výboru MO MS Banská Bystrica.

(8) Výbor MO MS Banská Bystrica sa môže uzniesť, že vo výnimočných prípadoch o veciach, ktoré sú v jeho kompetencii, sa hlasuje korešpondenčnou formou „per rollam“. Podrobnosti hlasovania „per rollam“ upravuje smernica vydávaná predsedom MO MS Banská Bystrica.

 

§ 8
DOZORNÝ  VÝBOR  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Dozorný výbor MO MS Banská Bystrica je najvyšším  kontrolným orgánom MO MS Banská Bystrica, jeho funkčné obdobie je štvorročné. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica.

(2) Dozorný výbor MO MS Banská Bystrica má minimálne 4 členov a 2 náhradníkov, ktorých volí valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica. Predsedu dozorného výboru  MO MS Banská Bystrica volí priamo valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica.

(3) Do pôsobnosti dozorného výboru MO MS Banská Bystrica patrí najmä:

a) dozerať na zachovávanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, Stanov Matice slovenskej a Stanov MO MS Banská Bystrica, kontrolovať plnenia uznesení a programu valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica, ako aj ostatných orgánov MO MS Banská Bystrica,

b) kontrolovať nakladanie s majetkom MO MS Banská Bystrica, s jeho finančnými prostriedkami a dohliadať na činnosť a hospodárenie výboru MO MS Banská Bystrica, upozorňovať na zistené nedostatky, navrhovať ich riešenie a informovať o zistenom stave valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica,

c) kontrolovať činnosť a hospodárenie MO MS Banská Bystrica,

d) upozorňovať výbor MO MS Banská Bystrica a predsedu MO MS Banská Bystrica na zistené nedostatky, navrhovať opatrenia na ich riešenie, informovať o zistenom stave a nápravných opatreniach orgány MO MS Banská Bystrica,

e) pozastaviť rozhodnutie orgánu MO MS Banská Bystrica, ak je v rozpore so zákonom o Matici slovenskej, Stanovami Matice slovenskej, Stanovami MO MS Banská Bystrica a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to až do potvrdenia alebo zrušenia príslušného rozhodnutia, najneskôr v lehote troch mesiacov odo dňa, kedy sa začne s uvedeným rozhodnutím zaoberať,

f) požadovať od delegovaných zástupcov MO MS Banská Bystrica v subjektoch, v ktorých má MO MS Banská Bystrica akýkoľvek vlastnícky alebo finančný podiel ročnú správu o hospodárení a o výsledkoch a záveroch informovať výbor MO MS Banská Bystrica,

g) predkladať valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica správu o činnosti dozorného výboru MO MS Banská Bystrica a stanovisko k správe o činnosti a hospodárení MO MS Banská Bystrica,

h) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru MO MS Banská Bystrica, resp. proti rozhodnutiu profesijných sekcií a záujmových klubov MO MS Banská Bystrica v lehote najneskôr do 60 dní od podania odvolania.

(4) Podrobný rozsah činnosti dozorného výboru MO MS Banská Bystrica sa riadi Štatútom a Rokovacím poriadkom dozorného výboru MO MS Banská Bystrica.

(5) Dozorný výbor MO MS Banská Bystrica sa môže uzniesť, že vo výnimočných prípadoch o veciach, ktoré spadajú do jeho kompetencie, hlasuje korešpondenčnou formou „per rollam“. Podrobnosti hlasovania „per rollam“ upravuje smernica vydávaná predsedom dozorného výboru MO MS Banská Bystrica.

 

§ 9
PREDSEDA  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Predseda MO MS Banská Bystrica je najvyšším predstaviteľom MO MS Banská Bystrica a jeho štatutárnym orgánom. Navrhuje ho výbor MO MS Banská Bystrica a volí ho valné zhromaždenia MO MS Banská Bystrica na obdobie štyroch rokov, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. V ostatnom platia ustanovenia Hlavy VIII. Článku 1. Stanov Matice slovenskej primerane.

(2) Do pôsobnosti predsedu MO MS Banská Bystrica patrí najmä:

a) viesť rokovanie valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica a výročných zhromaždení MO MS Banská Bystrica,

b) zvolávať a viesť rokovanie výboru MO MS Banská Bystrica,

c) zabezpečovať plnenie uznesení valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica a výboru MO MS Banská Bystrica a podpisovať všetky písomnosti, dotýkajúce sa pôsobenia MO MS Banská Bystrica,

d) zabezpečovať pravidelné prenášanie úloh a uznesení výboru MO MS Banská Bystrica do činnosti a pôsobenia MO MS Banská Bystrica,

e) chrániť demokratické tradície Matice slovenskej v organizácii a usmerňovaní kultúrneho života, slobodu prejavu, úctu k hodnotám národného dedičstva a humanitné i demokratické princípy vôbec,

f) na základe predložených návrhov po schválení vo výbore MO MS Banská Bystrica menovať a odvolávať predsedov záujmových klubov a profesijných sekcií MO MS Banská Bystrica,

g) sústavne hodnotiť činnosť MO MS Banská Bystrica a verejne podporovať všetky prijaté závery, stanoviská a vyhlásenia MO MS Banská Bystrica.

(3) Predsedu MO MS Banská Bystrica zastupuje prvý podpredseda MO MS Banská Bystrica  a ďalší dvaja podpredsedovia MO MS Banská Bystrica zvolení výborom MO MS Banská Bystrica na obdobie štyroch rokov.  Vo vybavovaní písomností a vo verejnom styku môžu predsedu MO MS Banská Bystrica po predchádzajúcej konzultácii zastupovať v poradí prvý podpredseda MO MS Banská Bystrica alebo ďalší dvaja podpredsedovia MO MS Banská Bystrica podľa rozhodnutia predsedu MO MS Banská Bystrica.

 

§ 10
PREDSEDA  DOZORNÉHO  VÝBORU  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica riadi činnosť dozorného výboru MO MS Banská Bystrica. Volí ho valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica  na obdobie štyroch rokov, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica nemôže byť v žiadnej inej funkcii v MO MS Banská Bystrica, a nie je v podriadenom  vzťahu k predsedovi MO MS Banská Bystrica.

(2) Predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica vedie rokovania dozorného výboru MO MS Banská Bystrica podľa platných právnych noriem MS vychádzajúcich z  právneho poriadku Slovenskej republiky a rokovacieho poriadku. Zasadnutia zvoláva podľa potreby, minimálne dvakrát ročne, alebo  na základe požiadaviek tretiny členov dozorného výboru MO MS Banská Bystrica. Na rokovanie o hospodárskych a majetkových otázkach MO MS Banská Bystrica prizýva predsedu MO MS Banská Bystrica.

(3) Predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica a ním poverený člen dozorného výboru MO MS Banská Bystrica majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru MO MS Banská Bystrica  s hlasom poradným.

(4) Predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica raz ročne na výročnom zhromaždení MO MS Banská Bystrica predkladá správu  o vykonanej kontrolnej činnosti v MO MS Banská Bystrica a raz za štyri roky komplexnú správu za uplynulé obdobie na riadnom valnom zhromaždení MO MS Banská Bystrica.

(5) Počas neprítomnosti predsedu dozorného výboru MO MS Banská Bystrica zastupuje podpredseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica, ktorého volí zo svojich radov v tajných voľbách dozorný výbor MO MS Banská Bystrica.

 

§ 11
HOSPODÁRENIE  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Finančné prostriedky na prevádzkové náklady a na činnosť získava MO MS Banská Bystrica najmä:

a) z členských príspevkov,

b) z dotácií a darov,

c) z vlastnej hospodárskej a podnikateľskej činnosti.

(2) Hospodárenie MO MS Banská Bystrica sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

(3) Na zabezpečenie riadnej činnosti a prevádzky MO MS Banská Bystrica sa zriaďujú samostatné účty v komerčných bankách v súlade s platnými právnymi predpismi.

(4) MO MS Banská Bystrica odvádza v zmysle Hlavy V. bodu 6. písmeno b) Stanov Matice slovenskej „korunový príspevok“ v sume 10 centov  raz ročne za každého člena na tzv. korunový fond, kde sa tieto prostriedky sledujú osobitne.

(5) Hospodárenie s financiami a stav ochrany majetku MO MS Banská Bystrica kontroluje pravidelne dozorný výbor MO MS Banská Bystrica, ktorý raz ročne predkladá správu výročnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica a raz za štyri roky valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica.

(6) Pravidelné informácie o stave finančných prostriedkov MO MS Banská Bystrica vedených na jednotlivých účtoch v príslušných komerčných bankách podáva mesačne pokladník MO MS Banská Bystrica na pravidelných zasadnutiach výboru MO MS Banská Bystrica. Pokladník MO MS Banská Bystrica predkladá  kompletnú správu o hospodárení za kalendárny rok na výročnom zhromaždení MO MS Banská Bystrica a za hodnotené obdobie štyroch rokov na riadnom  valnom zhromaždení MO MS Banská Bystrica.

 

§ 12
SYMBOLIKA  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) MO MS Banská Bystrica používa pečať okrúhleho tvaru. V strede pečate je historický znak Matice slovenskej používaný od roku 1863 – dvojitý kríž na trojvrší  s rovnakou výškou všetkých vrchov a vyznačenými dolinami medzi nimi. Okolo znaku je v hornej polovici nápis: Miestny odbor Matice slovenskej, ohraničený lipovými lístkami, a v dolnej polovici názov mesta Banská Bystrica. Na účely úradného styku s fyzickými osobami a právnickými osobami MO MS Banská Bystrica používa taktiež pečiatku s odtlačkom MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ Dolná 52 974 01 Banská Bystrica.

(2) MO MS Banská Bystrica používa symboliku Matice slovenskej tak, ako je táto uvedená v Hlave II.  bodoch 4. 5. 6. a 7.  Stanov Matice slovenskej primerane.

(3) MO MS Banská Bystrica používa historický znak Matice slovenskej, ktorým je : historický symbol používaný od roku 1863 – v červenom oválnom poli na modrom trojvrší biely dvojitý kríž, pod ním je v dvoch riadkoch veľkými písmenami text MATICA SLOVENSKÁ. Možno ho používať aj  ako čierno-biely, plastický či inak vyobrazený, ak svojou kompozíciou a grafickým stvárnením zodpovedá vyššie uvedenej charakteristike. Znak Matice slovenskej a meno sú chránené ochrannou známkou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a jeho zneužitie je trestné.

(4) MO MS Banská Bystrica používa jednofarebnú bledomodrú zástavu so znakom Matice slovenskej, umiestneným v jej strede, pod ktorým je v dvoch riadkoch veľkými písmenami text MATICA SLOVENSKÁ.

(5) Hymnou Matice slovenskej sú prvé dve  strofy textu piesne Kto za pravdu horí.

(6) Zvučkou Matice slovenskej je hymnická pieseň Hej, Slováci! v hudobnej úprave Tibora Andrašovana.

 

§ 13
ZRUŠENIE  A ZÁNIK  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Pre prípad zrušenia MO MS Banská Bystrica bez likvidácie MO MS Banská Bystrica ako právnická osoba nezaniká a všetky práva a povinnosti prechádzajú na právneho nástupcu, ktorého určí valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica.

(2) Pre prípad zrušenia MO MS Banská Bystrica s likvidáciou sa likvidácia vykoná na základe platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Spôsob likvidácie, osobu likvidátora, spôsob usporiadania majetku a ďalšie dôležité skutočnosti navrhujú spoločne výbor MO MS Banská Bystrica a dozorný výbor MO MS Banská Bystrica mimoriadnemu valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica, ktoré sa zíde len na tento cieľ. Na právoplatné rozhodnutie je potrebná štvorpätinová väčšina prítomných delegátov.

(3) O spôsobe zrušenia MO MS Banská Bystrica rozhodne valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica.

(4) K zániku MO MS Banská Bystrica môže dôjsť len v prípade jednomyseľného rozhodnutia valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica. Na právoplatné rozhodnutie o zániku je potrebná prítomnosť všetkých delegátov.

 

§ 14
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

(1) Stanovy MO MS nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia  valným zhromaždením MO MS v Banskej Bystrici dňa 21. mája 1994.

(2) Stanovy MO MS nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia  valným zhromaždením MO MS v Banskej Bystrici dňa 2. júna 1998.

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti Stanov MO MS zo dňa 2. júna 1998 sa rušia Stanovy MO MS schválené valným zhromaždením Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici dňa 21. mája 1994.

(4) Zmeny a doplnky stanov MO MS Banská Bystrica nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením MO MS Banská Bystrica dňa 13. mája 2013.

(5) Úplné znenie platných stanov MO MS Banská Bystrica bude publikované do 31. mája 2013.

 

Banská Bystrica dňa 13. mája 2013

Igor Kovačovič
predseda MO MS
Banská Bystrica