MO MS bol zriadený podľa § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 68/1997 z 13.2.1997 o Matici slovenskej.

Svoje poslanie zabezpečuje podľa čl. III. § 4 a čl. V. § 15 Stanov Matice slovenskej z 26.7.2003 a prácu s členskou základňou podľa čl. III. § 8 – 11 a čl. IV. § 12 – 13 Stanov Matice slovenskej.

12.4.1990 MO MS zaregistrovaný MsÚ B.Bystrica

5.1.1993 MO MS zaregistrovaný pod č. 127 na Členskom ústredí MS v Martine

2.6.1998 MO MS schválil vlastné Stanovy

30.3.2007 sa konalo ostatné valné zhromaždenie MO MS, ktoré zvolilo:

21 členný výbor MO MS

7 členný Dozorný výbor MO MS

predseda MO MS je Igor Kovačovič

predseda DV MO MS je Ivan Kapsiar

počet evidovaných členov MO MS je 445

MO MS vykonáva svoju činnosť na základe dobrovoľnosti bez profesionálnych pracovníkov.

MO MS sa vo svojej pravidelnej činnosti na území mesta B.Bystrica riadi:

 1. Národným programom MS schváleným valným zhromaždením MS na obdobie rokov 2008-2010 s výhľadom do roku 2013 zo dňa 17.11.2007.
 2. Programom matičnej práce v Banskobystrickom kraji na obdobie rokov 2009-2010 schváleným krajským snemom MS dňa 25.10.2008 v Kremnici.
 3. Zámermi programu MO MS v Banskej Bystrici na obdobie 2007-2010 schváleným valným zhromaždením MO MS dňa 30.3.2007 a z týchto zámerov vychádzajúcich programových cieľov schvaľovaných každoročne na výročných zhromaždeniach MO MS (na rok 2009 – 30.3.2009).
 4. Pravidelná činnosť MO MS sa vykonáva podľa každoročného “Projektu špecifikácie kultúrno-osvetovej činnosti” (na rok 2009 schváleného 22.9.2008).
 5. Časť úloh pravidelnej činnosti je zabezpečovaná v rámci napĺňania rámcových dohôd o spolupráci Matice slovenskej:

a) s Banskobystrickým samosprávnym krajom zo dňa 31.3.2003

b) s Univerzitou Mateja Bela zo dňa 28.3.1995.

MO MS na území mesta Banská Bystrica spolupracuje pri vykonávaní svojho poslania s nasledovnými inštitúciami:

Park kultúry a oddychu, Stredoslovenské osvetové stredisko, Štátna vedecká knižnica

Literárne a hudobné múzeum, Centrum voľného času Junior, Stredoslovenské

múzeum, Múzeum ľudového tanca, Hvezdáreň, Metodické centrum UMB pre

Slovákov žijúcich v zahraničí a priebežne so základnými a strednými školami,

cirkevnými úradmi a záujmovými združeniami, vykonávajúcimi svoju činnosť

v Banskej Bystrici, s ktorými každoročne pripravuje a realizuje:

  1. prednášky a besedy o významných osobnostiach a udalostiach národnej, štátnej a matičnej histórie, vedy, kultúry, školstva,
  2. podujatia tradičnej ľudovej kultúry ako Trojkráľové stretnutie, Banskobystrické fašiangy, Vítanie jari, Stavanie mája, Valaské dni na Mitra, Vianoce,
  3. tvorivé literárne, hudobné a výtvarné súťaže pre deti a mládež Šaliansky Maťko, Naše mesto, Štúrovo pero, Prečo mám rád slovenčinu, Staré nôty mladých strún a iné,
  4. podiel na programovom, organizačnom a finančnom zabezpečení festivalov: Medzinárodný dixielandový festival B.Bystrica, Festival matičných speváckych zborov, Festival Akademická Banská Bystrica,
  5. celoročná činnosť obcí rodákov z Liptova, Zemplína, Gemera, Turca a Novohradu pôsobiacich pri MO MS a v rámci tejto spolupráce aj osobitné akcie:

– Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium Jozefa Langera v Šp. Doline

– Deň obcí rodákov

– Plesy obcí rodákov a zájazdy do regiónov

  1. organizovanie kurzov a tvorivých dielní učiteľov Slovákov zo zahraničia na pôde Metodického centra UMB a v rámci tejto spolupráce aj udržiavanie partnerských kontaktov so spolkami Slovákov v Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine a Poľsku,
  2. ďalšie verejné kultúrne a spoločenské podujatia:
   • Horský duatlon Šachtičky
   • Šachové turnaje k výročiam vzniku SR a prijatia Ústavy SR
   • Cyrilo-metodský deň v Selciach
   • Deň žien, Deň matiek, Deň detí, Deň rodiny, Deň Zeme

h) vydávanie mesačníka miestneho odboru Matice slovenskej ZVON s informáciami o termínoch konania podujatí a s pohľadmi na uskutočnené podujatia.

Ročne je to vyše 100 rôznych akcií, ktorých sa zúčastňuje cca 3 tisíc účinkujúcich a okolo 13 tisíc návštevníkov.

 

Predseda MO MS:
Igor KOVAČOVIČ