Dom MS vznikol 1. 6. 1990 a slávnostné otvorenie v priestoroch na Národnej ulici sa konalo 15. 6. 1990. Po nútených presunoch v Banskej Bystrici, dnes sídli v objekte miestneho odboru Matice slovenskej na základe uzatvorenej dohody na dobu neurčitú, najmenej však do 31. 12. 2025.

Dom MS sa stará o činnosť 118 MO MS v 13-tich okresoch Banskobystrického a 7 MO MS v okrese Prievidza. V priamom riadení má oblastné pracoviská MS v Brezne, Veľkom Krtíši – Hrušove a Zvolene.

Na pôde domu MS vykonáva svoju činnosť MO MS, je sídlom okresnej i krajskej rady MS a v súčasnosti aj sídlom predsedu Prezídia Matice slovenskej, tajomníka MS a predsedu Odboru mladých matičiarov. Je to prvý zriadený dom MS na Slovensku.

Počas rokov existencie sa v dome MS vyprofilovali cyklické podujatia, ako je cyklus Osobnosti – prednášky a besedy o živote a diele významných osobností slovenskej kultúry a literatúry pri ich životných jubileách, cyklus História – prednášky a besedy vo forme stretnutí členov a priaznivcov MS venované významným udalostiam národnej a matičnej histórie a výročiam vzácnych osobností bytostne spojených s Maticou slovenskou, cyklus Tradície – tradičné podujatia a programy výročného rodinného a výročného zvykoslovia, súťaže a festivaly a cyklus Kultúra – zameriava sa na organizovanie programov širšieho kultúrneho a spoločenského zamerania s členmi a priaznivcami MS. Okrem toho orientuje svoju činnosť na organizovanie literárnych a hudobných súťaží detí, na programy k spoločenským udalostiam, na stretnutia so Slovákmi zo zahraničia, tvorivé dielne pre mladých záujemcov o ľudovú výtvarnú kultúru, stretnutia rodákov, na pôsobenie záujmových klubov a profesijných sekcií, na akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry, na spoluprácu so všetkými stupňami škôl vrátane Univerzity Mateja Bela a osobitne s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov v B.Bystrici.

Metodicky i priamou pomocou usmerňuje pôsobenie mnohých miestnych odborov MS a spolupracuje s viacerými záujmovými odbormi.

V značnej miere pripravuje koncepčne i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach. Výrazný je podiel pracovníkov Domu MS pri podujatiach: Dni kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci, Koliesko v Kokave nad Rimavicou, Hontianska paráda v Hrušove, Vatra zvrchovanosti a Posolstvo Vianoc v Kremnických Baniach, Ceny Nadácie Matice slovenskej, Matičný svetový festival slovenskej mládeže, Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve súvisiace s tvorivou dielňou výrobcov ľudových hudobných nástrojov a programami zahraničných Slovákov, Folklórny festival vo Východnej, Festival matičných speváckych zborov, Medzinárodný dixielandový festival, Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, Očovská folklórna hruda, Cyrilometodské dni v Terchovej i ďalších významných kultúrnych podujatiach v Slovenskej republike i medzi Slovákmi v zahraničí.

V dome MS pravidelne pôsobia miešaný spevácky zbor COLLEGIUM CANTUS, dixielandový orchester BB BAND DIXIELAND JAZZ BAND, detský folklórny súbor MATIČIARIK, mužská spevácka skupina HOREHRONCI, ženská spevácka skupina HRONKY, ľudová hudba pod vedením Mira Kapca.

 

Riaditeľ:
Igor KOVAČOVIČ