Vianočné prianie.

Vianočné prianie.

Drahí naši Matičiari, nech je darček pre Vás

naše vrúcne prianie

Nech v tento čarovný čas splnia sa Vám sny Nech vo Vašich srdciach a domovoch vládne pokoj a láska Nech Vianoce prežijete s ľuďmi ktorých milujete Nech svetlo sviečok po celý rok horí vo Vašich srdciach Nech iskrička prskaviek žiari vo Vašich očiach Vlastne Vám želáme, aby mali všetci ľudia Vianoce každý deň v roku.

Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici Vám praje prekrásne Vianoce.

Ku všetkým želaniam sa pripája svojim úprimným pozdravom Folklórny súbor Partizán – kolektívny člen nášho Miestneho odboru.

Pozdrav sa prehrá kliknutím na adresu :

https://youtu.be/9HqE1XrbY88

Rodný list MO MS

MO MS bol zriadený podľa § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 68/1997 z 13.2.1997 o Matici slovenskej.

Svoje poslanie zabezpečuje podľa čl. III. § 4 a čl. V. § 15 Stanov Matice slovenskej z 26.7.2003 a prácu s členskou základňou podľa čl. III. § 8 – 11 a čl. IV. § 12 – 13 Stanov Matice slovenskej.

12.4.1990 MO MS zaregistrovaný MsÚ B.Bystrica

5.1.1993 MO MS zaregistrovaný pod č. 127 na Členskom ústredí MS v Martine

2.6.1998 MO MS schválil vlastné Stanovy

30.3.2007 sa konalo ostatné valné zhromaždenie MO MS, ktoré zvolilo:

21 členný výbor MO MS

7 členný Dozorný výbor MO MS

predseda MO MS je Igor Kovačovič

predseda DV MO MS je Ivan Kapsiar

počet evidovaných členov MO MS je 445

MO MS vykonáva svoju činnosť na základe dobrovoľnosti bez profesionálnych pracovníkov.

MO MS sa vo svojej pravidelnej činnosti na území mesta B.Bystrica riadi:

 1. Národným programom MS schváleným valným zhromaždením MS na obdobie rokov 2008-2010 s výhľadom do roku 2013 zo dňa 17.11.2007.
 2. Programom matičnej práce v Banskobystrickom kraji na obdobie rokov 2009-2010 schváleným krajským snemom MS dňa 25.10.2008 v Kremnici.
 3. Zámermi programu MO MS v Banskej Bystrici na obdobie 2007-2010 schváleným valným zhromaždením MO MS dňa 30.3.2007 a z týchto zámerov vychádzajúcich programových cieľov schvaľovaných každoročne na výročných zhromaždeniach MO MS (na rok 2009 – 30.3.2009).
 4. Pravidelná činnosť MO MS sa vykonáva podľa každoročného “Projektu špecifikácie kultúrno-osvetovej činnosti” (na rok 2009 schváleného 22.9.2008).
 5. Časť úloh pravidelnej činnosti je zabezpečovaná v rámci napĺňania rámcových dohôd o spolupráci Matice slovenskej:

a) s Banskobystrickým samosprávnym krajom zo dňa 31.3.2003

b) s Univerzitou Mateja Bela zo dňa 28.3.1995.

MO MS na území mesta Banská Bystrica spolupracuje pri vykonávaní svojho poslania s nasledovnými inštitúciami:

Park kultúry a oddychu, Stredoslovenské osvetové stredisko, Štátna vedecká knižnica

Literárne a hudobné múzeum, Centrum voľného času Junior, Stredoslovenské

múzeum, Múzeum ľudového tanca, Hvezdáreň, Metodické centrum UMB pre

Slovákov žijúcich v zahraničí a priebežne so základnými a strednými školami,

cirkevnými úradmi a záujmovými združeniami, vykonávajúcimi svoju činnosť

v Banskej Bystrici, s ktorými každoročne pripravuje a realizuje:

  1. prednášky a besedy o významných osobnostiach a udalostiach národnej, štátnej a matičnej histórie, vedy, kultúry, školstva,
  2. podujatia tradičnej ľudovej kultúry ako Trojkráľové stretnutie, Banskobystrické fašiangy, Vítanie jari, Stavanie mája, Valaské dni na Mitra, Vianoce,
  3. tvorivé literárne, hudobné a výtvarné súťaže pre deti a mládež Šaliansky Maťko, Naše mesto, Štúrovo pero, Prečo mám rád slovenčinu, Staré nôty mladých strún a iné,
  4. podiel na programovom, organizačnom a finančnom zabezpečení festivalov: Medzinárodný dixielandový festival B.Bystrica, Festival matičných speváckych zborov, Festival Akademická Banská Bystrica,
  5. celoročná činnosť obcí rodákov z Liptova, Zemplína, Gemera, Turca a Novohradu pôsobiacich pri MO MS a v rámci tejto spolupráce aj osobitné akcie:

– Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium Jozefa Langera v Šp. Doline

– Deň obcí rodákov

– Plesy obcí rodákov a zájazdy do regiónov

  1. organizovanie kurzov a tvorivých dielní učiteľov Slovákov zo zahraničia na pôde Metodického centra UMB a v rámci tejto spolupráce aj udržiavanie partnerských kontaktov so spolkami Slovákov v Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine a Poľsku,
  2. ďalšie verejné kultúrne a spoločenské podujatia:
   • Horský duatlon Šachtičky
   • Šachové turnaje k výročiam vzniku SR a prijatia Ústavy SR
   • Cyrilo-metodský deň v Selciach
   • Deň žien, Deň matiek, Deň detí, Deň rodiny, Deň Zeme

h) vydávanie mesačníka miestneho odboru Matice slovenskej ZVON s informáciami o termínoch konania podujatí a s pohľadmi na uskutočnené podujatia.

Ročne je to vyše 100 rôznych akcií, ktorých sa zúčastňuje cca 3 tisíc účinkujúcich a okolo 13 tisíc návštevníkov.

 

Predseda MO MS:
Igor KOVAČOVIČ

Rodný list DMS BB

Dom MS vznikol 1. 6. 1990 a slávnostné otvorenie v priestoroch na Národnej ulici sa konalo 15. 6. 1990. Po nútených presunoch v Banskej Bystrici, dnes sídli v objekte miestneho odboru Matice slovenskej na základe uzatvorenej dohody na dobu neurčitú, najmenej však do 31. 12. 2025.

Dom MS sa stará o činnosť 118 MO MS v 13-tich okresoch Banskobystrického a 7 MO MS v okrese Prievidza. V priamom riadení má oblastné pracoviská MS v Brezne, Veľkom Krtíši – Hrušove a Zvolene.

Na pôde domu MS vykonáva svoju činnosť MO MS, je sídlom okresnej i krajskej rady MS a v súčasnosti aj sídlom predsedu Prezídia Matice slovenskej, tajomníka MS a predsedu Odboru mladých matičiarov. Je to prvý zriadený dom MS na Slovensku.

Počas rokov existencie sa v dome MS vyprofilovali cyklické podujatia, ako je cyklus Osobnosti – prednášky a besedy o živote a diele významných osobností slovenskej kultúry a literatúry pri ich životných jubileách, cyklus História – prednášky a besedy vo forme stretnutí členov a priaznivcov MS venované významným udalostiam národnej a matičnej histórie a výročiam vzácnych osobností bytostne spojených s Maticou slovenskou, cyklus Tradície – tradičné podujatia a programy výročného rodinného a výročného zvykoslovia, súťaže a festivaly a cyklus Kultúra – zameriava sa na organizovanie programov širšieho kultúrneho a spoločenského zamerania s členmi a priaznivcami MS. Okrem toho orientuje svoju činnosť na organizovanie literárnych a hudobných súťaží detí, na programy k spoločenským udalostiam, na stretnutia so Slovákmi zo zahraničia, tvorivé dielne pre mladých záujemcov o ľudovú výtvarnú kultúru, stretnutia rodákov, na pôsobenie záujmových klubov a profesijných sekcií, na akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry, na spoluprácu so všetkými stupňami škôl vrátane Univerzity Mateja Bela a osobitne s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov v B.Bystrici.

Metodicky i priamou pomocou usmerňuje pôsobenie mnohých miestnych odborov MS a spolupracuje s viacerými záujmovými odbormi.

V značnej miere pripravuje koncepčne i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach. Výrazný je podiel pracovníkov Domu MS pri podujatiach: Dni kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci, Koliesko v Kokave nad Rimavicou, Hontianska paráda v Hrušove, Vatra zvrchovanosti a Posolstvo Vianoc v Kremnických Baniach, Ceny Nadácie Matice slovenskej, Matičný svetový festival slovenskej mládeže, Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve súvisiace s tvorivou dielňou výrobcov ľudových hudobných nástrojov a programami zahraničných Slovákov, Folklórny festival vo Východnej, Festival matičných speváckych zborov, Medzinárodný dixielandový festival, Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, Očovská folklórna hruda, Cyrilometodské dni v Terchovej i ďalších významných kultúrnych podujatiach v Slovenskej republike i medzi Slovákmi v zahraničí.

V dome MS pravidelne pôsobia miešaný spevácky zbor COLLEGIUM CANTUS, dixielandový orchester BB BAND DIXIELAND JAZZ BAND, detský folklórny súbor MATIČIARIK, mužská spevácka skupina HOREHRONCI, ženská spevácka skupina HRONKY, ľudová hudba pod vedením Mira Kapca.

 

Riaditeľ:
Igor KOVAČOVIČ