Rodný list MO MS

MO MS bol zriadený podľa § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 68/1997 z 13.2.1997 o Matici slovenskej.

Svoje poslanie zabezpečuje podľa čl. III. § 4 a čl. V. § 15 Stanov Matice slovenskej z 26.7.2003 a prácu s členskou základňou podľa čl. III. § 8 – 11 a čl. IV. § 12 – 13 Stanov Matice slovenskej.

12.4.1990 MO MS zaregistrovaný MsÚ B.Bystrica

5.1.1993 MO MS zaregistrovaný pod č. 127 na Členskom ústredí MS v Martine

2.6.1998 MO MS schválil vlastné Stanovy

30.3.2007 sa konalo ostatné valné zhromaždenie MO MS, ktoré zvolilo:

21 členný výbor MO MS

7 členný Dozorný výbor MO MS

predseda MO MS je Igor Kovačovič

predseda DV MO MS je Ivan Kapsiar

počet evidovaných členov MO MS je 445

MO MS vykonáva svoju činnosť na základe dobrovoľnosti bez profesionálnych pracovníkov.

MO MS sa vo svojej pravidelnej činnosti na území mesta B.Bystrica riadi:

 1. Národným programom MS schváleným valným zhromaždením MS na obdobie rokov 2008-2010 s výhľadom do roku 2013 zo dňa 17.11.2007.
 2. Programom matičnej práce v Banskobystrickom kraji na obdobie rokov 2009-2010 schváleným krajským snemom MS dňa 25.10.2008 v Kremnici.
 3. Zámermi programu MO MS v Banskej Bystrici na obdobie 2007-2010 schváleným valným zhromaždením MO MS dňa 30.3.2007 a z týchto zámerov vychádzajúcich programových cieľov schvaľovaných každoročne na výročných zhromaždeniach MO MS (na rok 2009 – 30.3.2009).
 4. Pravidelná činnosť MO MS sa vykonáva podľa každoročného “Projektu špecifikácie kultúrno-osvetovej činnosti” (na rok 2009 schváleného 22.9.2008).
 5. Časť úloh pravidelnej činnosti je zabezpečovaná v rámci napĺňania rámcových dohôd o spolupráci Matice slovenskej:

a) s Banskobystrickým samosprávnym krajom zo dňa 31.3.2003

b) s Univerzitou Mateja Bela zo dňa 28.3.1995.

MO MS na území mesta Banská Bystrica spolupracuje pri vykonávaní svojho poslania s nasledovnými inštitúciami:

Park kultúry a oddychu, Stredoslovenské osvetové stredisko, Štátna vedecká knižnica

Literárne a hudobné múzeum, Centrum voľného času Junior, Stredoslovenské

múzeum, Múzeum ľudového tanca, Hvezdáreň, Metodické centrum UMB pre

Slovákov žijúcich v zahraničí a priebežne so základnými a strednými školami,

cirkevnými úradmi a záujmovými združeniami, vykonávajúcimi svoju činnosť

v Banskej Bystrici, s ktorými každoročne pripravuje a realizuje:

  1. prednášky a besedy o významných osobnostiach a udalostiach národnej, štátnej a matičnej histórie, vedy, kultúry, školstva,
  2. podujatia tradičnej ľudovej kultúry ako Trojkráľové stretnutie, Banskobystrické fašiangy, Vítanie jari, Stavanie mája, Valaské dni na Mitra, Vianoce,
  3. tvorivé literárne, hudobné a výtvarné súťaže pre deti a mládež Šaliansky Maťko, Naše mesto, Štúrovo pero, Prečo mám rád slovenčinu, Staré nôty mladých strún a iné,
  4. podiel na programovom, organizačnom a finančnom zabezpečení festivalov: Medzinárodný dixielandový festival B.Bystrica, Festival matičných speváckych zborov, Festival Akademická Banská Bystrica,
  5. celoročná činnosť obcí rodákov z Liptova, Zemplína, Gemera, Turca a Novohradu pôsobiacich pri MO MS a v rámci tejto spolupráce aj osobitné akcie:

– Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium Jozefa Langera v Šp. Doline

– Deň obcí rodákov

– Plesy obcí rodákov a zájazdy do regiónov

  1. organizovanie kurzov a tvorivých dielní učiteľov Slovákov zo zahraničia na pôde Metodického centra UMB a v rámci tejto spolupráce aj udržiavanie partnerských kontaktov so spolkami Slovákov v Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine a Poľsku,
  2. ďalšie verejné kultúrne a spoločenské podujatia:
   • Horský duatlon Šachtičky
   • Šachové turnaje k výročiam vzniku SR a prijatia Ústavy SR
   • Cyrilo-metodský deň v Selciach
   • Deň žien, Deň matiek, Deň detí, Deň rodiny, Deň Zeme

h) vydávanie mesačníka miestneho odboru Matice slovenskej ZVON s informáciami o termínoch konania podujatí a s pohľadmi na uskutočnené podujatia.

Ročne je to vyše 100 rôznych akcií, ktorých sa zúčastňuje cca 3 tisíc účinkujúcich a okolo 13 tisíc návštevníkov.

 

Predseda MO MS:
Igor KOVAČOVIČ

Rodný list DMS BB

Dom MS vznikol 1. 6. 1990 a slávnostné otvorenie v priestoroch na Národnej ulici sa konalo 15. 6. 1990. Po nútených presunoch v Banskej Bystrici, dnes sídli v objekte miestneho odboru Matice slovenskej na základe uzatvorenej dohody na dobu neurčitú, najmenej však do 31. 12. 2025.

Dom MS sa stará o činnosť 118 MO MS v 13-tich okresoch Banskobystrického a 7 MO MS v okrese Prievidza. V priamom riadení má oblastné pracoviská MS v Brezne, Veľkom Krtíši – Hrušove a Zvolene.

Na pôde domu MS vykonáva svoju činnosť MO MS, je sídlom okresnej i krajskej rady MS a v súčasnosti aj sídlom predsedu Prezídia Matice slovenskej, tajomníka MS a predsedu Odboru mladých matičiarov. Je to prvý zriadený dom MS na Slovensku.

Počas rokov existencie sa v dome MS vyprofilovali cyklické podujatia, ako je cyklus Osobnosti – prednášky a besedy o živote a diele významných osobností slovenskej kultúry a literatúry pri ich životných jubileách, cyklus História – prednášky a besedy vo forme stretnutí členov a priaznivcov MS venované významným udalostiam národnej a matičnej histórie a výročiam vzácnych osobností bytostne spojených s Maticou slovenskou, cyklus Tradície – tradičné podujatia a programy výročného rodinného a výročného zvykoslovia, súťaže a festivaly a cyklus Kultúra – zameriava sa na organizovanie programov širšieho kultúrneho a spoločenského zamerania s členmi a priaznivcami MS. Okrem toho orientuje svoju činnosť na organizovanie literárnych a hudobných súťaží detí, na programy k spoločenským udalostiam, na stretnutia so Slovákmi zo zahraničia, tvorivé dielne pre mladých záujemcov o ľudovú výtvarnú kultúru, stretnutia rodákov, na pôsobenie záujmových klubov a profesijných sekcií, na akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry, na spoluprácu so všetkými stupňami škôl vrátane Univerzity Mateja Bela a osobitne s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov v B.Bystrici.

Metodicky i priamou pomocou usmerňuje pôsobenie mnohých miestnych odborov MS a spolupracuje s viacerými záujmovými odbormi.

V značnej miere pripravuje koncepčne i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach. Výrazný je podiel pracovníkov Domu MS pri podujatiach: Dni kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci, Koliesko v Kokave nad Rimavicou, Hontianska paráda v Hrušove, Vatra zvrchovanosti a Posolstvo Vianoc v Kremnických Baniach, Ceny Nadácie Matice slovenskej, Matičný svetový festival slovenskej mládeže, Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve súvisiace s tvorivou dielňou výrobcov ľudových hudobných nástrojov a programami zahraničných Slovákov, Folklórny festival vo Východnej, Festival matičných speváckych zborov, Medzinárodný dixielandový festival, Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, Očovská folklórna hruda, Cyrilometodské dni v Terchovej i ďalších významných kultúrnych podujatiach v Slovenskej republike i medzi Slovákmi v zahraničí.

V dome MS pravidelne pôsobia miešaný spevácky zbor COLLEGIUM CANTUS, dixielandový orchester BB BAND DIXIELAND JAZZ BAND, detský folklórny súbor MATIČIARIK, mužská spevácka skupina HOREHRONCI, ženská spevácka skupina HRONKY, ľudová hudba pod vedením Mira Kapca.

 

Riaditeľ:
Igor KOVAČOVIČ

90 ROKOV OD OŽIVOTVORENIA MATICE SLOVENSKEJ

(referát prednesený na IV. vedeckej konferencii Literárna Banská Bystrica v demokratických premenách 90. rokov 20. storočia v Štátnej vedeckej knižnici dňa 25.3.2009)

Ak treba hovoriť o oživotvorení MS v tomto čase, keď si pripomíname 90 rokov od čias, kedy mohla začať MS naplno fungovať aj so svojou členskou základňou a v tomto prípade aj vo vzťahu k Banskej Bystrici, chcem tento svoj referát rozdeliť na dva až tri základné okruhy tém.

Ten prvý okruh, alebo téma, je vysvetlenie pojmu “oživotvorenie”. Matica slovenská totiž od svojho vzniku počas celého svojho vývinu prešla viacerými etapami a tie možno pomenovať a celkovo zhrnúť v priereze rokov na:

 1. cesta MS kvitnúca, alebo vydláždená – čo sú roky 1863 – 1919 – 1968 – 1989 a po roku 1996
 2. cesta MS tŕnistá alebo krížová – čo sú roky 1875 – 1954 – 1973 – 1999,

pričom každá etapa počas týchto ciest mala svoje viacročné trvanie a bola v histórii MS ukotvená aj legislatívne cez základné právne normy, ktorými boli Stanovy či Zákony MS, ktoré treba v tomto kontexte pripomenúť:

3.8.1863 Stanovy Slovenskej Matice schválené v Budíne

5.8.1919 Stanovy MS schválené v Turčianskom Svätom Martine

27.4.1954 Zákon SNR č. 4  MS ako Národná knižnica a Knihovedný ústav

27.6.1968 Zákon SNR č. 97 MS s obnovením členskej základne

10.8.1968 Stanovy MS schválené valným zhromaždením

27.12.1973 Zákon SNR č. 167 – ktorý zrušil členskú základňu i symboliku MS

18.5.1990 Zákon SNR č. 197 – obnovenie členskej základne MS

26.4.1991 Zákon SNR č. 196 – MS ako národná a vedecká ustanovizeň s členskou základňou

22.9.1995 Stanovy MS – doplnené 31.5.1997 po schválení zákona o MS

1997 Zákon NR SR č. 68 – MS ako verejnoprávna ustanovizeň

2000 Zákon NR SR č. 183 o knižniciach, ktorý novelizoval zákon o MS a SNK a PNK dal do správy MK SR, ale aj v ďalších rokoch 2002 – 2005 tu boli snahy najmä vedenia SNK v spolupráci s vtedajším vedením MK SR pripraviť ďalšie zmeny a ďalšie oklieštenie zákona o MS.

22.3.2003 Stanovy MS boli novelizované na sneme v Leviciach

Snaha pripraviť znenie nového zákona o MS, ktorý by definoval vzťah štátu k Matici slovenskej a vrátil by jej Pamätník národnej kultúry, bola aj zo strany vedenia MS v rokoch 2006 – 2007. Tento stručný prehľad dáva určitý obraz toho, čo sa za tých 145 rokov existencie MS dialo. Otázka, prečo tomu tak bolo, stojí rozhodne za širšie skúmanie a hľadanie súvislostí týchto javov pre každého, koho to zaujíma, kto to vie i pre toho, kto to nevie, alebo nechce vedieť.

Patrí k tomu pre zaujímavosť aj ďalší historický pohľad na vznik Matice slovenskej:

+ 18.7.1827 P.J.Šafárik z Nového Sadu, kde pôsobila Matica srbská, písal J.Kollárovi o potrebe založenia Matice aj na Slovensku. Matíc bolo totiž viac – Poľská, Česká, Moravská, Sliezska, Lužickosrbská, Ilýrska, Dalmatínska, Haličskoruská, Slovinská, Ilýrska, Chorvátska, Hornolužická, Bulharská (v SNN o nich písal na pokračovanie Dr. Michal Eliáš)

+ 1837 vznikol Krúžok slovanskej vzájomnosti

+ 1844 vznikol v Lipt. Sv. Mikuláši spolok Tatrín s predsedom M.M.Hodžom

+ 1851 bola daná žiadosť cisárovi na vyhlásenie Zbierky pre vznik MS

+ 7.6.1861 I. Memorandum slovenského národa v T. Sv. Martine (Daxner, Francisci) čo bolo potvrdenie Žiadosti národa slovenského z mája 1848 v L. Mikuláši i požiadaviek prvej SNR na Myjave z 19.9.1848

+ 21.4.1862 sa riešilo sídlo pre MS (Brezno, Vrbica, B.Bystrica) prihlásil sa T.S.Martin vyjadrením richtára Ondreja Košu: “Mesto Svätý Martin v Turci nemôže zamlčať cit radosti a plesania nad tým, že jemu dopriali úlohu, ktorú si vždy za svätú držalo, prevziať z rúk tých, ktoré mu ju boli predchytili – osvedčuje sa teda verejne, že ako si to za najsvätejšiu a najmilšiu povinnosť pokladá, tak i ktoréhokoľvek času a v akýchkoľvek okolnostiach histórie, je nielen sídlo MS, ale akékoľvek zhromaždenie v jej záležitostiach prijať”. Stanovy MS boli potvrdené 21.8.1862 a za členov MS vstúpilo 24 obcí a mestečiek, 4 cirkvi, 12 škôl, 9 knižníc, 21 cechov, 2 biskupi, 304 duchovných, 11 kanonikov, 12 učiteľov, 98 úradníkov, 557 živnostníkov a roľníkov a zozbieralo sa vyše 50 tisíc zlatých, ktoré postupne narástli pri uskutočnení zakladajúceho zhromaždenia na 95 tisíc zlatých. Zhromaždenie sa konalo 4.8.1863 a prvými predstaviteľmi MS sa stali biskup Štefan Moyses (24.10.1797 – 5.7.1869) a superintendent Karol Kuzmány (16.11.1806 – 14.8.1866) a tak mohol po ich zvolení Janko Francisci-Rimavský povedať: “Toto je naša zlatá bulla. To je náš priepustný list snímajúci z nás bremeno a väzby nevôle dávajúci nám prvý pôžitok slobody. To je náš občiansky diplom, vyhlasujúci nás dosavadných cudzincov vo vlastnej otčine za občanov tejto otčiny. To je zmluva našej národnej jednoty, pod ktorej ochranou a vplyvom národ slovenský zjednotí, vyvinie a rozmnoží svoje duchovné a hmotné dosavád roztratené, alebo v zabudnutej nečinnosti hynúce sily. K tomu nech mu Boh jako dosiaľ milostivo pomáhať ráči”. Začala zbierka na vybudovanie Matičného domu – národnej svetlice, narastala osvetová a vzdelávacia práca medzi ľuďmi, národopisná činnosť, vzniklo matičné múzeum, formovala sa vedecká, vydavateľská a edičná činnosť, hrávali sa divadlá, vznikali matičné spevokoly.

MS bola obvinená z panslavizmu, vyšetrovali jej predstaviteľov, obvinili ich, že nedbanlivo spravovali svoj majetok a zanedbávali svoje povinnosti a 6.4.1875 bola činnosť MS Kolomanom Tiszom zastavená a 12.11.1875 zrušená, jej majetok zhabaný a financie boli dané k dispozícii spolkom šíriacim m maďarizačné myšlienky. Zrušenie Matice otriaslo celým kultúrnym i verejným životom Slovákov. Národ bol zbavený svojho prameňa, z ktorého čerpal sily a nádeje a Slováci proti tomuto protiústavnému a arogantnému zákroku nemohli na Uhorskom sneme ani prehovoriť. Počas rokov jej zatvorenia 1875 – 1918 potom pokračovali myšlienky MS cez mnohých národovcov inými cestami:

+ 1887 cez spolok Živena a jej výstavy

+ 1893 vznikla Muzeálna slovenská spoločnosť

+ 1893 vznikla MS v Amerike (Furdek, Rovnianek, Bosák)

+ 1899 vznikol spolok Tranoscius

+ 1907 došlo k tragédii v Černovej

+ 1911 SNS vyhlásila Memorandum vo veci jazykových práv Slovákov

+ 1914 bol vydaný Ohlas k prvej svetovej vojne

+ 1915 bola prijatá Clevelandská dohoda

+ 1916 vznikla Čs. národná rada vo Washingtone

+ 1917 vznikol Čs. národný výbor v USA

+ 1918 bola prijatá Pittsburská dohoda a postupne v tom istom roku došlo ku vzniku prvej Č-SR (28.10.), prijatiu Martinskej deklarácie (30.10.), vzniku Národného zhromaždenia v Prahe a tieto udalosti predurčili aj l. január

1919 – zákon č. 634/1918 Zb. a dva dekréty o navrátení majetku MS a vytvoreniu základiny pre jej vydavateľskú činnosť.

Vzkriesená vítam vzkriesený národ – bolo na priečelí I. budovy MS a zhromaždenie ľudu, ktorému sa prihovoril minister s plnou mocou pre Slovensko Dr.Vavro Šrobár slovami: “Môžem vám oznámiť, že Matica slovenská prichodí zasa do rúk toho, komu patrí, do rúk slovenského národa, ktorý po rokoch poroby začal byť nielen národom oslobodeným, ale aj slobodným”. Potom skupina významných národovcov, vedená Matúšom Dulom, začala pripravovať konanie oživotvorujúceho zhromaždenia – avšak toto, pre vojnové prepadnutie Slovenska vojskami Maďarskej republiky rád a vytvorením tzv. Slovenskej republiky rád v Prešove, sa konalo až 5.8.1919. Zvolilo 4 predsedov: P.O.Hviezdoslav, R.Osvald, M.Dula a V. Šrobár, dvoch správcov: J.Škultéty a J.Vlček, tajomníka Š.Krčméryho a 24 členný výbor MS, ktorý napriek zložitosti vyrovnávania povojnového života, riešenia hraníc Č-SR na základe Trianonskej zmluvy zo 4.6.1920 začal organizovať vznik členskej základne MS a celkový národnobuditeľský pohyb v mestách a dedinách Slovenska i na pôde budovaných matičných pracovísk a vedeckých odborov. Tento pohyb mal svoje trvanie a svoje postupnosti i riešenia národného života, rozvoja národnej kultúry a vzdelanosti, ktoré začali potom novú etapu v rokoch 1932 až 1946. Ale to je už iná etapa života Matice slovenskej, spojená veľmi úzko s Jozefom Cígerom Hronským, ktorá sa cez matičný život rokov 1936 – 1945 prelína s udalosťami tých čias, ktoré bude treba historikmi veľmi poctivo skúmať a pravdivo vysvetliť, aby MS v každom období jej života prestali tí, ktorí ju sledovali a aj dnes sledujú zvonku a povrchne, prestali vždy k niekomu priraďovať, napádať a obmedzovať jej poslanie a národné pôsobenie. Mali by si vo vzťahu k MS zobrať vyjadrenie matičného správcu Jána Martáka: “ MS bola už dávno pred všetkými politickými stranami nezávislá od ich vzniku a zanikania, je i po nich a nevyhnutne musí prežiť neotrasená pád každej politiky a každého režimu tak v minulosti, ako aj v budúcnosti. Stojí teda nad každou politikou a nemôže sa dať strhnúť do politického prúdu, lebo by stratila svoju nezávislosť a svoju vôľu, prúd by ju strhol a mohol by ju hodiť o skalisko, o ktoré by sa roztrieskala.” Ak sa zamyslíme nad týmito slovami a vieme na základe poznania histórie i na základe skúseností dnešného života posúdiť zmysel poslania MS, potom pochopíme, alebo sa aspoň budeme snažiť pochopiť, prečo MS počas jej existencie mocní obmedzovali v jej konaní a prečo tento stav trvá podnes, ale pochopíme aj to, že prečo napriek mnohým snahám o jej likvidáciu, i keď to mnohí chceli vykonať, sa to nikomu nepodarilo a MS si plní aj dnes svoje poslanie, pre ktoré a z vôle koho vznikla. Patrilo by sa krátko spomenúť aj iné dve obdobia pre národný život Slovákov a Maticu slovenskú. Nepriaznivé, viažuce sa na rok 1954 i na rok 1973, ale to je iná téma, vyžadujúca tiež podrobné preskúmanie všetkých skutočností, minimálne tých, ktoré pripravili Maticu slovenskú o jej hmotný i duchovný majetok, vytvorený z darov národa a poctivou prácou členov Matice slovenskej.

 

Druhá časť, majúca úzke spojenie s Banskou Bystricou, mestom, v ktorom žijeme, patrí krátkej spomienke na udalosti spred 90 rokov, kedy došlo k tomu spomínanému oživotvoreniu MS a kedy sa matičný život začal naplno rozvíjať práve na matičnej historickej pôde v bývalom župnom župnom dome – dnes ŠVK i v jeho blízkosti, kde na cirkevných úradoch i na postoch kazateľov Slova Božieho pôsobili prví predstavitelia MS Štefan Moyses a Karol Kuzmány. Vo vzťahu k slovenskému národnému pohybu, je potrebné pripomenúť skutočnosť, že po Rakúsko – Uhorskom vyrovnaní v Banskej Bystrici bola odstavená slovenčina aj v gymnáziu a po smrti biskupa Moysesa sa začala posilňovač maďarizácia mesta. Slovenčina sa udržiavala len v rodinách robotníkov, želiarov, drobných remeselníkov a niekoľkých príslušníkov inteligencie.

Banská Bystrica, vychádzajúc z histórie spojenej s MS pri jej vzniku, je mesto, v ktorom žili mnohé významné osobnosti vedy, kultúry, literatúry, hudby, duchovného i verejného života, začala pripravovať vznik matičného odboru už vo februári 1919 a po veľmi premyslených krokoch postavených na slobode myslenia i konania členov prípravného výboru, títo oznámili 30.9.1919 do ústredia MS v T.S.Martine stav prípravy na vznik banskobystrického matičného odboru “dcéry Matice slovenskej”. Správa MS 3.11.1919 oznámila vysokoctenému pánovi Prof. Pavlovi Stykovi, konateľovi pre vznik MO MS, “aby na dohodnutý deň 16. novembra dopoludnia pripravil zhromaždenie, na ktoré by povolaní boli verejne všetci skutoční i nádejní členovia MS z mesta Banská Bystrica a jeho okolia a i všetci tí, ktorí sa o prácu v MS zaujímajú”. Nakoniec sa dohodnutým dňom stal 30. november a zhromaždenie sa konalo vo vtedajšom župnom dome za účasti inteligencie, remeselníkov, obchodníkov i robotníkov. Zhromaždenie otvoril župan Dr. Rudolf Markovič, viedol ho Dr. Jozef Kohuth, ktorý sa stal čestným predsedom, slávnostný príhovor predniesol, tajomník M S Dr. Štefan Krčméry, ktorý okrem iného povedal: “Našou povinnosťou je zotrieť neprirodzenú maďarizačnú masu z Banskej Bystrice a dať jej ráz rýdzo slovenský”. Za predsedu MO bol zvolený prof. Ján Kmeť, za podpredsedu prof. Augustín Skaliák, za tajomníka prof. Pavol Styk, za pokladníka prof. Karol Kirsteur, za hospodára Pavol Ruttkay a členmi výboru sa stali Vladimír Černák, Július Barták, Juraj Palkovič, Juraj Roubal, Ľubomír Čunderlík, prof. Ján Sommer, prof. Ján Olejár, prof. Ján Bánsky, neskoršie Terézia Vansová, ktorá bola aj podpredsedníčkou Výboru MO (1932), Viliam Fuguš Bystrý, ktorý organizoval hudobné večierky s témami Zvláštnosti slovenskej ľudovej piesne, Počiatky a vývoj opery na pôde Thálie, O hudbe na dvore kráľa Ľudovíta XIV., O hudobných formách a ďalšie osobnosti. Zhromaždenia sa vtedy zúčastnilo 208 členov, ktorých počet postupne narastal až na 534. V MO MS sa členovia zapájali do práce vedeckého, osvetového, zberateľského, prírodovedného, jazykového, historického a literárneho odboru a začali budovať aj matičnú knižnicu, hoci z podnetu Okresného osvetového zboru medzi ľuďmi pôsobilo 9 putovných knižníc. V roku 1926 bol založený divadelný a hudobný odbor i samovzdelávací krúžok Kriváň, konali sa výlety do prírody, majálesy, návštevy divadiel, študentské matičné dni, literárne večierky, vznikol mužský spevokol Jána Levoslava Bellu, ktorý okrem ľudových piesní sa venoval spevu hymnických piesní až po náročný Foerstrov zbor“Veľké šíre rodné lány” a MO mal aj svoj sekretariát na hlavnom námestí. V rokoch 1933 – 1937 matičiari sa postarali o odhalenie pamätníkov a pamätných tabúľ A. Sládkovičovi v Radvani, S. Chalupkovi, J. Bottovi v Lazovnej ul., Š. Moysesovi na biskupskom úrade, K.Kuzmánymu na budove evanjelickej fary, T.Vansovej na Fortničke, M.Rázusovi na evanjelickom cintoríne, Matici slovenskej v budove Štátnej opery. Ročne sa uskutočňovalo okolo 220 prednášok, 7 akadémií, 74 kurzov, 307 divadelných a bábkarských predstavení a ďalšie aktivity. V roku 1938 mal miestny odbor MS 1253 členov a J.C. Hronský ho označil za najvzornejší odbor MS na Slovensku, ktorý organizoval množstvo zaujímavých podujatí a bol strediskom, ktoré priťahovalo všetkých, strediskom, kde sa zabúdalo na rozličné triedne, stavovské a iné deliace čiary, kde si mohli všetci stisnúť ruky ako deti jedného národa. V spomienkach na toto obdobie rezonujú veľkolepé slávnosti pri 100. výročí narodenia Andreja Sládkoviča i pri 100. výročí narodenia S. H. Vajanského, prednášky o A.Bernolákovi, Ľ. Štúrovi, P.O. Hviezdoslavovi, J.G.Tajovskom, J. Kráľovi, M. Rázusovi i témy Slováci v Amerike, Národné povedomie, Dve desaťročia národného života v Banskej Bystrici, Banská Bystrica v dobe matičnej 1863 – 1875. Konali sa Národopisné slávnosti (1928), výstavy ľudového odevu v spolupráci so spolkom žien Živena, fungovalo divadelné družstvo, ktoré v roku 1927 na divadelných pretekoch v T.S. Martine získalo hlavnú cenu. Činnosť MO MS v Banskej Bystrici po roku 1945 postupne začala stagnovať a v roku 1951 zanikol zrušením spolkovej činnosti vo vtedajšom Československu, ale matičná myšlienka v Banskej Bystrici ostala. Pripomína nám ju aj pamätná tabuľa, umiestnená na stene átria v ŠVK, ktorá bola slávnostne odhalená 23.9.1999 za prítomnosti súčasného predsedu MS br. Jozefa Markuša.

História MO MS v Banskej Bystrici hovorí aj o ďalších dvoch obdobia činnosti. V roku 1968 matičné myšlienky národnej a štátnej slobody rozhýbali opäť matičný život v mnohých obciach a mestách Slovenska a už v marci 1968 sa začala obnovovať členská základňa. Vznikali matičné kluby predovšetkým na južnom Slovensku a v matičnom hnutí sme sa od začiatkov jeho obnovenia stretávali s prejavmi národnej spolupatričnosti, vzájomnej podpory a pomoci. V Banskej Bystrici bol založený prvý klub MS 30. apríla 1968 (zaujímavosťou bolo to, že ho založili pracovníci KV KSS). Počas mesiaca máj sa začal profilovať na pôde kultúrnych inštitúcií v úzkom spojení s Pedagogickou fakultou matičný odbor, ktorý dňa 14.6.1968 prijal Rezolúciu s 21 konkrétnymi požiadavkami v záujme kultúrneho, vedeckého, umeleckého a spoločenského života v meste. (Zverejnili sme jej text aj s predhovorom prof. Albertyho v čísle 6/2008 v mesačníku ZVON). Pri obnovení matičnej činnosti, ktorá sa naplno rozbehla po zhromaždením 5. 12.1968 za účasti vyše 500 členov na pôde vtedajšieho OOS (Horná ul. 21), stáli také osobnosti ako Ján Bodenek, Július Albnerty, Ivan Plintovič, Zdenko Kasáč, Stanislav Kmeť, Emil Göllner, Matej Gašpar, Tomáš Machan, Ján Melek, Miloš Štilla, Ján Dubíny, Štefan Havlík, Jaromír Bázlik, Jozef Moravčík, Edmund Klein, Alžbeta Beerová, Karol Brieštenský, Vladimír Slabeycius, Ladislav Boroň, Ladislav Longauer, Mária Bodeneková, Jolana Šaková, Ján Mráz, Rudolf Baláž, Milan Duda, Mikuláš Kováč, Viliam Marčok, Andrej Chmelík, Miloš Kelemen, František Čuma, Jozef Kubiš, Milan Štesko, Jozef Vido a ďalší. Vo funkciách predsedov pôsobili Prof. Július Alberty a Ján Melek, tajomníkmi boli Ján Bodenek, Mária Bodeneková a Anna Ruttkayová. Činnosť MO MS pokračovala na pôde Krajského osvetového strediska, ktorého pracovníci veľmi úzko spolupracovali s viacerými pracoviskami MS v Martine, najmä s Členským ústredím, Slovenským národným literárnym múzeom, Archívom literatúry a umenia, ale aj s Odborom pre zahraničných Slovákov MS. Prijatím zákona o MS z roku 1973 zaniká členské hnutie, MO MS sa stávajú aktívmi osvetových organizácií a postupne do roku 1975 odovzdávajú dokumentácie o svojom pôsobení do Archívu MS a zanikajú.

 

Tretia časť sa dotýka záveru roka 1989, ktorý priniesol prevratné zmeny v celej spoločnosti, Maticu slovenskú nevynímajúc. Už 5. decembra 1989 na pôde KOS sa vytvoril prípravný výbor v zložení I.Kovačovič, J.Melek, M.Drobková, E.Ďuricová, E.Halienek, P.M.Kubiš, H.Chlumecká, E.Samborská, E.Dvorský, M.Slobodník, M.Murgaš, J.Bázlik, J.Štígel, M.Baňacká, J.Alberty, J.Borguľová a N.Bačíková, ktorý postupne pripravil podmienky na obnovenie MO MS a začal pracovať na vzniku domu MS cez podpisovú akciu v meste, ktorú podpísalo vyše 22 tisíc obyvateľov Banskej Bystrice. Dňa 30.3.1990 v Kultúrnom dome v Radvani za účasti vyše 480 ľudí, za prítomnosti vtedajšieho predsedu MS Viliama Grusku, správcu MS Imricha Sedláka, predstaviteľa mesta BB Pavla Sečkára, predstaviteľov cirkví, Úradu vlády SR, Ministerstva vnútra SR, predstaviteľov KNV a ONV, Štúrovej spoločnosti a ďalších hostí sa uskutočnilo vyše 4 hodiny trvajúce valné zhromaždenie. Hlasovalo 213 prítomných, ktorí zvolili 9 členný výbor MOMS v zložení Ján Findra, Igor Kovačovič, Zdenko Oravec, Milan Murgaš, Vojtech Majling, Mirka Baňacká, Eduard Dvorský, Eva Samoborská a Jana Borguľová. Náhradníkmi boli Michal Kališka, Nataša Bačíková, Jozef Kavec, Mária Palúchová a Mária Lackovičová. Do funkcie predsedu bol zvolený Igor Kovačovič. Tento výbor pripravil aj slávnostné otvorenie domu MS dňa 15.6.1990 v Národnej ulici, žiaľ dňa 1.8.1991 bol na základe zákona o reštitúciách objekt domu MS vrátený bývalému vlastníkovi a činnosť sa presunula do objektu bývalého KOS na ul..M. Rázusa Fortničke. Rekonštrukcia objektu v rokoch 1991 – 1993, rozviazanie pracovného pomeru s prevažnou časťou zamestnancov (ostali iba 3) značne narušila celý proces matičnej práce. Dňa 23.12.1993 sa podarilo objekty na Dolnej ul. 52 a na Hornej ul.11 získať do vlastníctva MO darom od MK SR a MF SR. Dňa 1.9.1992 MO MS začal vydávať mesačník ZVON a postupne rozvíjal svoju vnútornú i verejnú činnosť. Na pôde MO MS vznikli kluby obcí rodákov z Gemera, Turca, Zemplína, Novohradu, Liptova, klub zahraničných Slovákov Lipa, Národopisná, turistická, literárna, ekonomická, filozofická a výtvarná sekcia, pôsobia tu súbory Collegium Cantus, BB Band Dixieland Jazz Band, OK Band, DFS Matičiarik, Horehronci, Hronky. DMS má v metodickej starostlivosti matičné odbory v 13 okresoch Banskobystrického kraja a v okresoch Rožňava a Prievidza, podieľa sa na príprave a realizácii podujatí Staré nôty mladých strún v Habovke, Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, DKKS v Chrenovci–Brusne, Koliesko v Kokave, Hontianska paráda v Hrušove, Očovská folklórna hruda, FSP v Detve, FF vo Východnej, organizuje Vatry zvrchovanosti, Sviatok prijatia Ústavy SR a vzniku SR, Cyrilometodský deň v Selciach, cyklus Melódie spomienok, cyklus podujatí s tradičnou ľudovou kultúrou, Medzinárodný dixielendový festival, Festival matičných speváckych zborov, Matičné dni, Banskobystrický triatlon a duatlon, Šachové turnaje o pohár MS, futbalový turnaj folklórnych súborov, ale aj také podujatia ako Deň žien, Deň matiek, Deň detí, sviatok Všechsvätých, Vianočné posolstvo, vychádzky do prírody, literárne a výtvarné súťaže detí, prednášky a besedy o udalostiach a osobnostiach národnej a matičnej histórie, výstavky, spoločenské stretnutia a ďalšie podujatia v spolupráci s mnohými kultúrnymi inštitúciami, školami, záujmovými združeniami a spolkami, kolektívnymi členmi MO MS. Program MO MS bol prijatý po prvýkrát 19.2.1990 a následne hodnotený a doplňovaný na pravidelne sa konajúcich valných a výročných zhromaždeniach, ktorých sa od roku 1990 uskutočnilo 19 z toho l obnovujúce, 6 valných a 12 výročných. Základné stanovy MO MS boli registrované 30.3.1990 na MsÚ Banská Bystrica, potom v Členskom ústredí MS v Martine, dňa 21.5.1994 a následne dňa 2.6.1998 boli Stanovy MO MS novelizované. Matičný odbor v Banskej Bystrici má mimoriadne významné postavenie medzi MO MS na Slovensku, jeho predstavitelia od roku 1995 pôsobili a pôsobia vo vrcholových funkciách MS, sú členmi Výboru MS, Prezídia MS, Nadácie MS, Neografie, Slovenských národných novín, Slovenska, Národopisnom, Pedagogickom, Politologickom, Hudobnom, Športovom odbore a Odbore mladých matičiarov, podieľajú sa na príprave a realizácii najvýznamnejších národných podujatí MS i na tvorbe mnohých koncepčných a projektových materiáloch MS, podieľajú sa na plnení konkrétnych úloh vyplývajúcich zo spolupráce MS s ďalšími inštitúciami a organizáciami. Patrí sem aj Rámcová dohoda o spolupráci medzi MS a UMB z 28.3.1995 dotýkajúca sa pôsobenia MC UMB pre Slovákov zo zahraničia, besedy, prehliadky speváckych zborov, podiel na podujatiach k výročiam prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR a prijatia Ústavy SR, konanie Triatlonu a horského duatlonu, súťaže Šaliansky Maťko, Prečo mám rád slovenčinu, Chalupkovo Brezno, Štúrov Zvolen, Dni A.H. Škultétyho, literárne večery a mnohé prednášky o živote a diele významných slovenských literátov. Rovnako je dôležitá aj rámcová dohoda o spolupráci MS s BBSK zo dňa 31.3.2003, ktorá rieši vzájomné úlohy v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, vo výchove a vzdelávaní, záujmových činností mládeže, cezhraničnej spolupráce, informačnej činnosti, edičnej práce a ďalších oblastí spolupráce tak, aby mohol byť v praxi napĺňaný moysesovský odkaz: “Keď sme pevný základ takmer z ničoho položiť mohli, Boh dá, že i celú budovu nášho národného života v krásnej podobe vystavíme, lebo ktokoľvek s národom slovenským poctivo zmýšľa, tomu na udržaní, upevnení a rozkvete Matice slovenskej záležať musí”.

 

Igor K o v a č o v i č

podpredseda Prezídia Matice slovenskej

Stanovy Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

Matica slovenská je historicky osvedčená, národná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Pri plnení svojho poslania sa riadi najmä zákonom č. 68/1997 Z.z.  o Matici slovenskej v znení neskorších zmien a doplnkov.

V súlade so svojim poslaním  Matica slovenská ako  národná kultúrna ustanovizeň pôsobí ako nadstranícka, nadkonfesijná, nadrezortná nezávislá inštitúcia vo všetkých svojich štruktúrach a umožňuje vo svojich radoch  združovanie všetkých občanov Slovenskej republiky, Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ďalších záujemcov rešpektujúcich poslanie Matice slovenskej v národnom, duchovnom, kultúrnom, spoločenskom a verejnom  živote Slovenskej republiky.

Postavenie Matice slovenskej je nezastupiteľné, jedinečné a nenahraditeľné. Na národno-demokratických princípoch rozvíja  a upevňuje  štátny a národný život i národné povedomie. Kultivuje lásku k vlasti, pestuje mravnosť, zabezpečuje ochranu národného kultúrneho dedičstva a podporuje  tvorbu hodnôt v rozvoji vedy, kultúry, školstva, spoločenského i verejného života.

Matica slovenská prehlbuje vzťah k vlasti predkov, upevňuje národnú hrdosť a vlastenectvo, vzťah k slovenskej štátnosti, vedie  svojich členov k úcte k tradíciám iných národov a národností a všetkým svojím konaním prispieva do súčasnosti spoločenstva  európskych a svetových  národov.

 

§ 1
NÁZOV  A SÍDLO

(1) Názov: Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica ( ďalej len „ MO MS Banská Bystrica“ ).

(2)  Sídlo:  Matičný dom, 974 01 Banská Bystrica, Dolná č. 52.

 

§ 2
POSTAVENIE  A  PREDMET  ČINNOSTI

(1) MO MS Banská Bystrica bol obnovený na svojom valnom zhromaždení dňa 30.03.1990 v súlade so zákonom SNR č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa Rozhodnutia MsNV Banská Bystrica č. 2511/Vn-1990 z 12.04.1990.

(2)  MO MS Banská Bystrica je podľa § 4 ods. (2) platného zákona o Matici slovenskej právnickou osobou zabezpečujúcou základné poslanie Matice slovenskej, ktorého pôsobnosť  upravujú vcelku tieto Stanovy v preambule a v ďalších zámeroch činnosti:

a)  chrániť a rozvíjať národné vedomie a národnú hrdosť Slovákov,

b)  spájať tvorcov a príjemcov národnej kultúry,

c)  pomáhať rozvoju vzdelanosti, kultúrnemu a mravnému povzneseniu svojich členov i ostatnej verejnosti,

d) rozvíjať národný život a zjednocovať Slovákov doma i v zahraničí, bdieť nad uplatňovaním záujmov a práv slovenského národa,

e) vytvárať podmienky pre zabezpečovanie slovenskej štátnosti,

f) pomáhať pri ochrane národného kultúrneho dedičstva, hodnôt hmotnej a nehmotnej národnej kultúry, prírody a krás slovenskej krajiny,

g) prispievať ku vzájomnému poznávaniu  a zbližovaniu národov a národností doma i vo svete,

h) šíriť ideály humanizmu a demokracie a podieľať sa na upevňovaní úcty  a dôstojnosti človeka v spoločnosti,

i) rozširovať a budovať členskú základňu a vytvárať podmienky pre jej aktívnu a účelovú činnosť,

j) rozvíjať kultúrnu, osvetovú, organizačnú, záujmovú, športovú a inú činnosť,

k) organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, a tak sa zúčastňovať na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry,

l) vytvárať, odborne viesť, morálne a hmotne podporovať jednotlivcov i kolektívy v ich kultúrnej práci,

m) starať sa o zvyšovanie kultúry používania slovenského jazyka a jeho ochranu,

n) sledovať a chrániť postavenie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach  Slovenskej republiky,

o) pomáhať Slovákom žijúcim za hranicami Slovenskej republiky a rozvíjať styky s ich kultúrnymi a vedeckými inštitúciami a spolkami,

p) starať sa o ochranu pamätných miest a objektov národnej kultúry, pomáhať zbierať, ochraňovať, šíriť a popularizovať hodnoty tradičnej ľudovej kultúry a celej kultúrnej tvorby,

q) pomáhať pri zbere dokumentov tvoriacich históriu Matice slovenskej a dokumentov o činnosti MO MS Banská Bystrica,

r) rozvíjať v rámci svojho pôsobenia edičnú činnosť a spolupracovať s hromadnými oznamovacími prostriedkami, kultúrnymi a vedeckými inštitúciami a spolkami,

s) vytvárať iniciatívne a expertné skupiny na riešenie všetkých činností MO MS Banská Bystrica,

t) vykonávať vlastnú hospodársku činnosť doma i v zahraničí, zakladať nadácie a iné združenia na podporu vlastných cieľov,

u) spolupracovať pri napĺňaní svojej činnosti so všetkými ustanovizňami a spoločnými pracoviskami Matice slovenskej,

v) spolupracovať pri napĺňaní svojej činnosti s organizáciami v oblasti vedy, kultúry, školstva, ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

 

§ 3
ORGANIZÁCIA MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) MO MS Banská Bystrica je založený na území Mesta Banská Bystrica v prípade záujmu najmenej 7 záujemcov o členstvo. Podmienky jeho založenia sú obsiahnuté v Hlave V. bodu 2. platných Stanov Matice slovenskej.

(2) Orgánmi MO MS Banská Bystrica sú:

a) valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica,

b) výbor MO MS Banská Bystrica,

c)  predseda MO MS Banská Bystrica,

d)  dozorný výbor MO MS Banská Bystrica.

(3) MO MS Banská Bystrica si môže, vychádzajúc z miestnych podmienok, zriadiť v rámci svojej vnútornej organizácie profesijné sekcie, kluby a iné záujmové organizačné zložky.

(4) MO MS Banská Bystrica v rámci svojich možností, ako samostatná právnická osoba, si môže zriadiť aj svoje stále pracoviská a zariadenia.

(5) MO MS Banská Bystrica má právo navrhnúť svojho zástupcu do okresnej rady MS.

 

§ 4
ČLENSTVO V MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Členstvo v MO MS Banská Bystrica môže byť individuálne – riadne,  čestné a kolektívne.

(2) Individuálnym členom MO MS Banská Bystrica sa stáva fyzická osoba na základe podanej prihlášky. Členstvo schvaľuje výbor MO MS Banská Bystrica. Prijatý člen dostane osobnú legitimáciu. V ostatnom platia ustanovenia Hlavy III. bodu 5. platných Stanov Matice slovenskej.

(3) Kolektívnym členom MO MS Banská Bystrica  sa stáva právnická osoba alebo iné zoskupenie na základe prihlášky a následne uzavretej osobitnej zmluvy, ktorá obsahuje podmienky kolektívneho členstva. Členstvo schvaľuje výbor MO MS Banská Bystrica. Z kolektívneho členstva nevyplýva individuálne členstvo v MO MS Banská Bystrica.

(4) Čestným členom MO MS Banská Bystrica môže byť významná domáca alebo zahraničná osobnosť. O jeho udelení rozhoduje valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica. Dokladom o udelení čestného členstva je diplom.

(5) Členstvo v MO MS Banská Bystrica zaniká:

a) vystúpením,

b) úmrtím,

c) zrušením členstva pre porušenie Stanov Matice slovenskej alebo Stanov MO MS Banská Bystrica,

d) zánikom MO MS Banská Bystrica,

e) u kolektívneho člena jeho zánikom alebo slobodným rozhodnutím zrušiť kolektívne členstvo v MO MS Banská Bystrica.

(6) Členstvo v Matici slovenskej sa pozastavuje v prípade nezaplatenia členského príspevku viac než dva roky, a to až do lehoty úhrady.

(7) O zrušení členstva v MO MS Banská Bystrica rozhoduje výbor MO MS Banská Bystrica dvojtretinovou väčšinou všetkých členov, výročné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica alebo snem MS. Proti rozhodnutiu o zrušení členstva sa môže člen odvolať v prvom stupni na dozorný výbor MO MS Banská Bystrica a v druhom stupni na dozorný výbor Matice slovenskej v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia.

 

§ 5
PRÁVA  A POVINNOSTI  ČLENOV  MO MS BANSKÁ BYSTRICA

(1) Člen MO MS Banská Bystrica má právo:

a) zúčastňovať sa na zhromaždeniach a podujatiach MO MS Banská Bystrica,

b) voliť po dovŕšení 15 rokov a byť volený po dovŕšení 18 rokov do orgánov MO MS Banská Bystrica,

c) rozvíjať tvorivú činnosť v rámci programu MO MS Banská Bystrica,

d) vyjadrovať sa slobodne ku všetkým otázkam života a činnosti MO MS Banská Bystrica, podávať návrhy, podnety, žiadosti a sťažnosti orgánom MO MS Banská Bystrica,

e) prednostne využívať zariadenia a vzdelávacie prostriedky MO MS Banská Bystrica,

f) mať podiel na aktivitách a členských výhodách stanovených po schválení v orgánoch  MO MS Banská Bystrica,

g) zrušiť svoje členstvo v MO MS Banská Bystrica,

h) požiadať dozorný výbor Matice slovenskej o vyslanie svojho zástupcu na voľby predsedu MO MS Banská Bystrica a výboru MO MS Banská Bystrica.

(2) Člen MO MS Banská Bystrica je povinný:

a) dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov MO MS Banská Bystrica,

b) uskutočňovať program MO MS Banská Bystrica , a tak prispievať k napĺňaniu poslania Matice slovenskej vo verejnosti,

c) obhajovať matičné a národné záujmy,

d) platiť každoročný členský príspevok vo výške a v termíne, ktoré určí valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica,

e) podporovať činnosť MO MS Banská Bystrica, získavať členov a priateľov a zastávať záujmy MO MS Banská Bystrica,

f) spĺňať konkrétne úlohy, ku ktorým sa na základe dobrovoľnosti zaviazal.

(3) Čestní členovia majú právo osobne sa zúčastňovať na činnosti MO MS Banská Bystrica. Nie sú povinní platiť členské príspevky.

(4) Členovia MO MS Banská Bystrica s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky vykonávajú svoje práva a povinnosti v súlade so Stanovami Matice slovenskej.

 

§ 6
VALNÉ  ZHROMAŽDENIE  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica je najvyšším orgánom miestneho odboru.

(2) Valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica zvoláva výbor MO MS Banská Bystrica raz za štyri roky. Na žiadosť najmenej jednej tretiny členov je výbor MO MS Banská Bystrica povinný zvolať do troch mesiacov mimoriadne valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica.

(3) Na valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica sa pozývajú všetci registrovaní členovia MO MS Banská Bystrica, ďalej čestní členovia MO MS Banská Bystrica, zástupcovia kolektívnych členov MO MS Banská Bystrica, zástupcovia Matice slovenskej a hostia podľa kľúča schváleného výborom MO MS Banská Bystrica.

(4) Valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica sa môže právoplatne uznášať:

a) ak bolo jeho zvolanie oznámené aspoň 14 dní vopred všetkým registrovaným členom MO MS Banská Bystrica,

b) ak je navrhovanému uzneseniu daný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov MO MS Banská Bystrica.

(5) Valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica riadi predseda MO MS Banská Bystrica v súčinnosti s pracovným predsedníctvom podľa schváleného rokovacieho poriadku.

(6) O uskutočnení valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa zasiela Členskému ústrediu Matice slovenskej.

(7) Do pôsobnosti valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica patrí najmä:

a) voliť v priamych a tajných voľbách predsedu MO MS Banská Bystrica, členov výboru MO MS Banská Bystrica, predsedu dozorného výboru MO MS Banská Bystrica, členov dozorného výboru MO MS Banská Bystrica a náhradníkov do týchto orgánov,

b) schvaľovať, doplňovať a meniť Stanovy MO MS Banská Bystrica,

c) schvaľovať program činnosti MO MS Banská Bystrica,

d) schvaľovať správy o činnosti a hospodárení MO MS Banská Bystrica,

e) prerokúvať zásadné otázky zamerania a činnosti MO MS Banská Bystrica,

f) rozhodovať o návrhoch výboru MO MS Banská Bystrica a odvolaniach proti rozhodnutiam výboru MO MS Banská Bystrica s výnimkou veci upravenej v § 4 ods. 7 týchto Stanov MO MS Banská Bystrica,

g) schvaľovať vyhlásenia, výzvy a rezolúcie MO MS Banská Bystrica,

h) vyhlásiť čestných členov MO MS Banská Bystrica,

i) prerokúvať zásady a návrhy rozpočtu MO MS Banská Bystrica a schvaľovať rozhodnutia o používaní prostriedkov MO MS Banská Bystrica,

j) zriaďovať profesijné sekcie, kluby a iné záujmové organizácie MO MS Banská Bystrica,

k) delegovať zástupcov MO MS Banská Bystrica na rokovania vrcholných orgánov Matice slovenskej, napríklad valného zhromaždenia Matice slovenskej, pokiaľ táto právomoc nie je valným zhromaždením MO MS Banská Bystrica prenesená na výbor MO MS Banská Bystrica,

l) rozhodovať o zániku MO MS Banská Bystrica a o likvidácii jeho majetku.

(8) Medzi konaním valných zhromaždení MO MS Banská Bystrica sa každý rok uskutočňujú riadne výročné zhromaždenia MO MS Banská Bystrica, ktoré hodnotia ročnú činnosť a hospodárenie a schvaľujú ročný plán činnosti a rozpočet MO MS Banská Bystrica.

 

§ 7
VÝBOR  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Výbor MO MS Banská Bystrica je najvyšším výkonným orgánom MO MS Banská Bystrica. Funkčné obdobie výboru MO MS Banská Bystrica je štvorročné.

(2) Výbor MO MS Banská Bystrica má 15 členov a 5 náhradníkov volených valným zhromaždením MO MS Banská Bystrica.

(3) Výbor MO MS Banská Bystrica zvoláva predseda MO MS Banská Bystrica pravidelne jeden raz mesačne alebo častejšie, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov výboru MO MS Banská Bystrica.

(4) Na právoplatné uznesenie výboru MO MS Banská Bystrica je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny zo všetkých členov výboru MO MS Banská Bystrica a súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru MO MS Banská Bystrica.

(5) Do pôsobnosti výboru MO MS Banská Bystrica patrí najmä:

a) zvolávať  valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica, výročné zhromaždenia MO MS Banská Bystrica, navrhovať  rokovací a volebný poriadok valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica, pripravovať program rokovaní valného a výročných zhromaždení MO MS Banská Bystrica a zabezpečovať plnenie prijatých uznesení na týchto zhromaždeniach MO MS Banská Bystrica,

b) určovať volebný poriadok do orgánov MO MS Banská Bystrica, v súlade so Stanovami MO MS Banská Bystrica, vychádzajúc zo Stanov Matice slovenskej,

c) voliť podpredsedov výboru MO MS Banská Bystrica,

d) navrhovať delegátov MO MS Banská Bystrica do vrcholných orgánov Matice slovenskej a predložiť ich na schválenie valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica, pokiaľ túto právomoc navrhovania delegátov MO MS Banská Bystrica do vrcholných orgánov Matice slovenskej valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica na svojom zasadnutí neprenesie na výbor MO MS Banská Bystrica,

e) navrhovať valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica čestných členov MO MS Banská Bystrica,

f) sledovať činnosť a hospodárenie MO MS Banská Bystrica podľa schváleného programu MO MS Banská Bystrica, ročných plánov a rozpočtu,

g) rokovať a rozhodovať o návrhoch, žiadostiach a sťažnostiach členov MO MS Banská Bystrica,

h) zriaďovať pomocné, iniciatívne a koordinačné orgány MO MS Banská Bystrica,

i) rozvíjať spoluprácu s organizáciami Slovákov v zahraničí a aktívne podporovať činnosti, ktoré vedú k upevňovaniu tejto spolupráce,

j) v prípade úmrtia alebo odstúpenia členov výboru MO MS Banská Bystrica doplňovať výbor z radov zvolených náhradníkov v poradí podľa počtu získaných hlasov,

k) zastaviť výkon uznesenia valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica, sekcií a klubov MO MS Banská Bystrica, ak sú v rozpore so zákonom o Matici slovenskej, resp. so Stanovami Matice slovenskej a vážne poškodzujú jej záujmy. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na dozorný výbor Matice slovenskej. Odvolanie nemá odkladný účinok.

(6) O prijatých uzneseniach výboru MO MS Banská Bystrica sa vyhotovujú zápisnice, ktorých kópie dostávajú: predseda MO MS Banská Bystrica, predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica, pokladník MO MS Banská Bystrica, tajomník MO MS Banská Bystrica a Členské ústredie Matice slovenskej.

(7)  Na zasadnutiach výboru MO MS Banská Bystrica je spravidla prítomný  predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica a ním poverený člen dozorného výboru MO MS Banská Bystrica.

(8) Výbor MO MS Banská Bystrica sa môže uzniesť, že vo výnimočných prípadoch o veciach, ktoré sú v jeho kompetencii, sa hlasuje korešpondenčnou formou „per rollam“. Podrobnosti hlasovania „per rollam“ upravuje smernica vydávaná predsedom MO MS Banská Bystrica.

 

§ 8
DOZORNÝ  VÝBOR  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Dozorný výbor MO MS Banská Bystrica je najvyšším  kontrolným orgánom MO MS Banská Bystrica, jeho funkčné obdobie je štvorročné. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica.

(2) Dozorný výbor MO MS Banská Bystrica má minimálne 4 členov a 2 náhradníkov, ktorých volí valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica. Predsedu dozorného výboru  MO MS Banská Bystrica volí priamo valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica.

(3) Do pôsobnosti dozorného výboru MO MS Banská Bystrica patrí najmä:

a) dozerať na zachovávanie všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, Stanov Matice slovenskej a Stanov MO MS Banská Bystrica, kontrolovať plnenia uznesení a programu valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica, ako aj ostatných orgánov MO MS Banská Bystrica,

b) kontrolovať nakladanie s majetkom MO MS Banská Bystrica, s jeho finančnými prostriedkami a dohliadať na činnosť a hospodárenie výboru MO MS Banská Bystrica, upozorňovať na zistené nedostatky, navrhovať ich riešenie a informovať o zistenom stave valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica,

c) kontrolovať činnosť a hospodárenie MO MS Banská Bystrica,

d) upozorňovať výbor MO MS Banská Bystrica a predsedu MO MS Banská Bystrica na zistené nedostatky, navrhovať opatrenia na ich riešenie, informovať o zistenom stave a nápravných opatreniach orgány MO MS Banská Bystrica,

e) pozastaviť rozhodnutie orgánu MO MS Banská Bystrica, ak je v rozpore so zákonom o Matici slovenskej, Stanovami Matice slovenskej, Stanovami MO MS Banská Bystrica a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to až do potvrdenia alebo zrušenia príslušného rozhodnutia, najneskôr v lehote troch mesiacov odo dňa, kedy sa začne s uvedeným rozhodnutím zaoberať,

f) požadovať od delegovaných zástupcov MO MS Banská Bystrica v subjektoch, v ktorých má MO MS Banská Bystrica akýkoľvek vlastnícky alebo finančný podiel ročnú správu o hospodárení a o výsledkoch a záveroch informovať výbor MO MS Banská Bystrica,

g) predkladať valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica správu o činnosti dozorného výboru MO MS Banská Bystrica a stanovisko k správe o činnosti a hospodárení MO MS Banská Bystrica,

h) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru MO MS Banská Bystrica, resp. proti rozhodnutiu profesijných sekcií a záujmových klubov MO MS Banská Bystrica v lehote najneskôr do 60 dní od podania odvolania.

(4) Podrobný rozsah činnosti dozorného výboru MO MS Banská Bystrica sa riadi Štatútom a Rokovacím poriadkom dozorného výboru MO MS Banská Bystrica.

(5) Dozorný výbor MO MS Banská Bystrica sa môže uzniesť, že vo výnimočných prípadoch o veciach, ktoré spadajú do jeho kompetencie, hlasuje korešpondenčnou formou „per rollam“. Podrobnosti hlasovania „per rollam“ upravuje smernica vydávaná predsedom dozorného výboru MO MS Banská Bystrica.

 

§ 9
PREDSEDA  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Predseda MO MS Banská Bystrica je najvyšším predstaviteľom MO MS Banská Bystrica a jeho štatutárnym orgánom. Navrhuje ho výbor MO MS Banská Bystrica a volí ho valné zhromaždenia MO MS Banská Bystrica na obdobie štyroch rokov, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. V ostatnom platia ustanovenia Hlavy VIII. Článku 1. Stanov Matice slovenskej primerane.

(2) Do pôsobnosti predsedu MO MS Banská Bystrica patrí najmä:

a) viesť rokovanie valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica a výročných zhromaždení MO MS Banská Bystrica,

b) zvolávať a viesť rokovanie výboru MO MS Banská Bystrica,

c) zabezpečovať plnenie uznesení valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica a výboru MO MS Banská Bystrica a podpisovať všetky písomnosti, dotýkajúce sa pôsobenia MO MS Banská Bystrica,

d) zabezpečovať pravidelné prenášanie úloh a uznesení výboru MO MS Banská Bystrica do činnosti a pôsobenia MO MS Banská Bystrica,

e) chrániť demokratické tradície Matice slovenskej v organizácii a usmerňovaní kultúrneho života, slobodu prejavu, úctu k hodnotám národného dedičstva a humanitné i demokratické princípy vôbec,

f) na základe predložených návrhov po schválení vo výbore MO MS Banská Bystrica menovať a odvolávať predsedov záujmových klubov a profesijných sekcií MO MS Banská Bystrica,

g) sústavne hodnotiť činnosť MO MS Banská Bystrica a verejne podporovať všetky prijaté závery, stanoviská a vyhlásenia MO MS Banská Bystrica.

(3) Predsedu MO MS Banská Bystrica zastupuje prvý podpredseda MO MS Banská Bystrica  a ďalší dvaja podpredsedovia MO MS Banská Bystrica zvolení výborom MO MS Banská Bystrica na obdobie štyroch rokov.  Vo vybavovaní písomností a vo verejnom styku môžu predsedu MO MS Banská Bystrica po predchádzajúcej konzultácii zastupovať v poradí prvý podpredseda MO MS Banská Bystrica alebo ďalší dvaja podpredsedovia MO MS Banská Bystrica podľa rozhodnutia predsedu MO MS Banská Bystrica.

 

§ 10
PREDSEDA  DOZORNÉHO  VÝBORU  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica riadi činnosť dozorného výboru MO MS Banská Bystrica. Volí ho valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica  na obdobie štyroch rokov, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica nemôže byť v žiadnej inej funkcii v MO MS Banská Bystrica, a nie je v podriadenom  vzťahu k predsedovi MO MS Banská Bystrica.

(2) Predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica vedie rokovania dozorného výboru MO MS Banská Bystrica podľa platných právnych noriem MS vychádzajúcich z  právneho poriadku Slovenskej republiky a rokovacieho poriadku. Zasadnutia zvoláva podľa potreby, minimálne dvakrát ročne, alebo  na základe požiadaviek tretiny členov dozorného výboru MO MS Banská Bystrica. Na rokovanie o hospodárskych a majetkových otázkach MO MS Banská Bystrica prizýva predsedu MO MS Banská Bystrica.

(3) Predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica a ním poverený člen dozorného výboru MO MS Banská Bystrica majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru MO MS Banská Bystrica  s hlasom poradným.

(4) Predseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica raz ročne na výročnom zhromaždení MO MS Banská Bystrica predkladá správu  o vykonanej kontrolnej činnosti v MO MS Banská Bystrica a raz za štyri roky komplexnú správu za uplynulé obdobie na riadnom valnom zhromaždení MO MS Banská Bystrica.

(5) Počas neprítomnosti predsedu dozorného výboru MO MS Banská Bystrica zastupuje podpredseda dozorného výboru MO MS Banská Bystrica, ktorého volí zo svojich radov v tajných voľbách dozorný výbor MO MS Banská Bystrica.

 

§ 11
HOSPODÁRENIE  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Finančné prostriedky na prevádzkové náklady a na činnosť získava MO MS Banská Bystrica najmä:

a) z členských príspevkov,

b) z dotácií a darov,

c) z vlastnej hospodárskej a podnikateľskej činnosti.

(2) Hospodárenie MO MS Banská Bystrica sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

(3) Na zabezpečenie riadnej činnosti a prevádzky MO MS Banská Bystrica sa zriaďujú samostatné účty v komerčných bankách v súlade s platnými právnymi predpismi.

(4) MO MS Banská Bystrica odvádza v zmysle Hlavy V. bodu 6. písmeno b) Stanov Matice slovenskej „korunový príspevok“ v sume 10 centov  raz ročne za každého člena na tzv. korunový fond, kde sa tieto prostriedky sledujú osobitne.

(5) Hospodárenie s financiami a stav ochrany majetku MO MS Banská Bystrica kontroluje pravidelne dozorný výbor MO MS Banská Bystrica, ktorý raz ročne predkladá správu výročnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica a raz za štyri roky valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica.

(6) Pravidelné informácie o stave finančných prostriedkov MO MS Banská Bystrica vedených na jednotlivých účtoch v príslušných komerčných bankách podáva mesačne pokladník MO MS Banská Bystrica na pravidelných zasadnutiach výboru MO MS Banská Bystrica. Pokladník MO MS Banská Bystrica predkladá  kompletnú správu o hospodárení za kalendárny rok na výročnom zhromaždení MO MS Banská Bystrica a za hodnotené obdobie štyroch rokov na riadnom  valnom zhromaždení MO MS Banská Bystrica.

 

§ 12
SYMBOLIKA  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) MO MS Banská Bystrica používa pečať okrúhleho tvaru. V strede pečate je historický znak Matice slovenskej používaný od roku 1863 – dvojitý kríž na trojvrší  s rovnakou výškou všetkých vrchov a vyznačenými dolinami medzi nimi. Okolo znaku je v hornej polovici nápis: Miestny odbor Matice slovenskej, ohraničený lipovými lístkami, a v dolnej polovici názov mesta Banská Bystrica. Na účely úradného styku s fyzickými osobami a právnickými osobami MO MS Banská Bystrica používa taktiež pečiatku s odtlačkom MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ Dolná 52 974 01 Banská Bystrica.

(2) MO MS Banská Bystrica používa symboliku Matice slovenskej tak, ako je táto uvedená v Hlave II.  bodoch 4. 5. 6. a 7.  Stanov Matice slovenskej primerane.

(3) MO MS Banská Bystrica používa historický znak Matice slovenskej, ktorým je : historický symbol používaný od roku 1863 – v červenom oválnom poli na modrom trojvrší biely dvojitý kríž, pod ním je v dvoch riadkoch veľkými písmenami text MATICA SLOVENSKÁ. Možno ho používať aj  ako čierno-biely, plastický či inak vyobrazený, ak svojou kompozíciou a grafickým stvárnením zodpovedá vyššie uvedenej charakteristike. Znak Matice slovenskej a meno sú chránené ochrannou známkou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a jeho zneužitie je trestné.

(4) MO MS Banská Bystrica používa jednofarebnú bledomodrú zástavu so znakom Matice slovenskej, umiestneným v jej strede, pod ktorým je v dvoch riadkoch veľkými písmenami text MATICA SLOVENSKÁ.

(5) Hymnou Matice slovenskej sú prvé dve  strofy textu piesne Kto za pravdu horí.

(6) Zvučkou Matice slovenskej je hymnická pieseň Hej, Slováci! v hudobnej úprave Tibora Andrašovana.

 

§ 13
ZRUŠENIE  A ZÁNIK  MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

(1) Pre prípad zrušenia MO MS Banská Bystrica bez likvidácie MO MS Banská Bystrica ako právnická osoba nezaniká a všetky práva a povinnosti prechádzajú na právneho nástupcu, ktorého určí valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica.

(2) Pre prípad zrušenia MO MS Banská Bystrica s likvidáciou sa likvidácia vykoná na základe platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Spôsob likvidácie, osobu likvidátora, spôsob usporiadania majetku a ďalšie dôležité skutočnosti navrhujú spoločne výbor MO MS Banská Bystrica a dozorný výbor MO MS Banská Bystrica mimoriadnemu valnému zhromaždeniu MO MS Banská Bystrica, ktoré sa zíde len na tento cieľ. Na právoplatné rozhodnutie je potrebná štvorpätinová väčšina prítomných delegátov.

(3) O spôsobe zrušenia MO MS Banská Bystrica rozhodne valné zhromaždenie MO MS Banská Bystrica.

(4) K zániku MO MS Banská Bystrica môže dôjsť len v prípade jednomyseľného rozhodnutia valného zhromaždenia MO MS Banská Bystrica. Na právoplatné rozhodnutie o zániku je potrebná prítomnosť všetkých delegátov.

 

§ 14
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

(1) Stanovy MO MS nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia  valným zhromaždením MO MS v Banskej Bystrici dňa 21. mája 1994.

(2) Stanovy MO MS nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia  valným zhromaždením MO MS v Banskej Bystrici dňa 2. júna 1998.

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti Stanov MO MS zo dňa 2. júna 1998 sa rušia Stanovy MO MS schválené valným zhromaždením Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici dňa 21. mája 1994.

(4) Zmeny a doplnky stanov MO MS Banská Bystrica nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením MO MS Banská Bystrica dňa 13. mája 2013.

(5) Úplné znenie platných stanov MO MS Banská Bystrica bude publikované do 31. mája 2013.

 

Banská Bystrica dňa 13. mája 2013

Igor Kovačovič
predseda MO MS
Banská Bystrica